نویسنده = رضا اشرفگنجویی
برآورد ضریب جینی با توجه به اندازۀ دولت با استفاده از رگرسیون غیرخطی فازی

دوره 11، شماره 44، اسفند 1401، صفحه 59-79

10.22084/aes.2022.25559.3388

رضا اشرف‌گنجویی؛ محمد رحیمی‌قاسم‌آبادی


برآورد کارایی تخصیصی نهاده‌های انرژی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 223-255

10.22084/aes.2019.17723.2764

نورالله صالحی آسفیجی؛ سید فرساد میرحسینی گوکی؛ رضا اشرف گنجویی