بررسی نقش تکانه‌های بهره‌وری، پولی و کالاهای غیر مبادله‌ای بر نوسان‌های ارزی در ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی‌پویای تصادفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی‌پویای تصادفی (DSGE) ودو ویژگی اقتصادی، باز بودن و چسبندگی قیمت‌ها، به بررسی سهم قیمت کالاهای غیر مبادله‌ای در نوسانات واقعی نرخ ارز می‌پردازد. ازجمله ویژگی‌های مهم این الگو با سایر الگوها در این است که هر دو بخش تولید کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت در نظر گرفته شده است. برای این منظور سه سناریو طراحی شده است که تأثیر یک تکانه پنج درصدی در بهره‌وری، یک تکانه ده‌درصدی پولی و ترکیب این دو تکانه به ترتیب در سناریوهای اول تا سوم بررسی‌شده است. نتایج حاکی از آن است که تکانه‌های بهره‌وری از طریق نوسانات قیمت نسبی کالاهای غیر مبادله‌ای موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده‌اند. نتایج سناریو دوم نشان‌دهنده آن است که تکانه‌های پولی منحصراً از طریق تغییر در قیمت نسبی کالاهای مبادله‌ای نرخ ارز واقعی را افزایش می‌دهند. در سناریو سوم تکانه‌های پولی و بهره‌وری موجب کاهش نرخ ارز واقعی شده‌اند. نتایج سناریوهای این مدل نشان می‌دهد که تغییرات قیمت نسبی بین کالاهای قابل‌مبادله و غیر مبادله‌ای کانال اصلی است، که از طریق آن تکانه‌های بهره‌وری و پولی به نرخ ارز واقعی منتقل می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Productivity, Monetary Shocks and Non-Traded Goods on Exchange Shocks in Iran (by using of a DSGE model approach )

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdol Majid Jalaee Esfandabadi 1
  • reza ashrafganjoei 2
1 Professor of Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
2 PhD student in Economics, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

This paper has investigated the effect of share non-traded goods prices on real exchange rate fluctuations with two economic characteristics, such as openness and price stickiness by using of a DSGE model. The main characteristics of this model with other patterns is that both sectors are considered to be tradeable and non-trade goods. Three scenarios are designed for this purpose. The impact has been investigated a 3% and 5% shock on productivity, a 10% monetary shock, and a combination of a 3% and 10% shock in productivity and money respectively. The results indicate that productivity shocks have led to a decline in real exchange rates due to the relative price fluctuations of non-traded goods. The results of the second scenario indicate that monetary shocks increase the real exchange rate by changing relative price of traded goods. In the third scenario, monetary and productivity shocks have reduced real exchange rates. The results of the scenarios for this model show that changes in the relative price between traded and non-traded goods are the main channel through which productivity shocks are transmitted to the real exchange rate. Therefore the economy’s characteristics have a significant effect on the transmission mechanism and the overall volatility of the real exchange rate in response to both types of shocks. The economy’s characteristics have a significant effect on the transmission mechanism and the overall volatility of the real exchange rate in response to both types of shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Trade goods
  • Dynamic stochastic general equilibrium
  • Monetary Shocks and Productivity
ابراهیمی، سجاد و مدنی­زاده، سید علی. (1395). «تغییرات گذر نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن در ایران»، فصلنامه علمی‌- پژوهشی مطالعات اقتصادیِ کاربردی، 5(18)، 147-170.
جعفری صمیمی، احمد، توکلیان، حسین و حاجی کرمی. (1396). «ارزیابی سیاست‌های پولی در شرایط شوک نر خ ارز: رویکرد MDSGE»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (23)6، 34-1.
دشتبان فاروجی، مجید و جباری، امیر. (1395)، «سیاست پولی و مالی بهینه در ایران براساس الگوی نسل‌های همپوشان»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 24(77)، 37-62.
راغفر، حسین؛ موسوی، میرحسین؛ افروز کلاردهی، الهه و فولادی، معصومه. (1395). «بررسی اثرات سیاست‌های مالیاتی بر رفاه مصرف‌کننده در قالب الگوی تعادل عمومی نسل‌های همپوش»، پژوهشنامه مالیات، شماره سی و یکم، 58-31.
کازرونی، علیرضا، رضازاده، علی و فشاری، مجید. (1389). «رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی: مطالعه موردی ایران»، پژوهشنامه‌ی علوم اقتصادی، 5(37)، 120-101.
مشهدی­زاده، فاطمه، پیرایی، خسرو، اکبری مقدم، بیت­اله، زارع، هاشم. (1398). «سیاست پولی و درجه گذار نرخ ارز در ایران». فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، (30)8، 55-25.
یونسی، علی؛ غفاری، هادی؛ پورکاظمی، ‌هادی و خدادادکاشی، فرهاد. (2016). «نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا»، فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 6(22)، 164-145.
Azcona, N. (2014). Non-Traded Goods and Real Exchange Rate Volatility in a Two-Country DSGE Model.
Backus, D. and Smith, G. (1993). “Consumption and Real Exchange Rates in Dynamic Economies with Non-Traded Goods”. Journal of International Economics, 35(3-4), 297-316.
Burstein, A., Eichenbaum, M. and Rebelo, S. (2006). “The Importance of Nontradeable Goods’ Prices in Cyclical Real Exchange Rate Fluctuations”. Japan and the World Economy, 18(3), 247-253.
Calderon, C. (2004). “Trade Openness and Real Exchange Rate Volatility: Panel Data Evidence”, Central Bank of Chile working papers, No. 294, 717-4411.
Calderon, C. (2004). “Trade Openness and Real Exchange Rate Volatility: Panel Data Evidence”. Working Papers. No. 294, 4-43.
Carrera, J. E. & Restout, R. (2008). Long run determinants of real exchange rates in Latin America.
Chari, V., Kehoe, P. and McGrattan, E. (2002). “Can Sticky Price Models Generate Volatile and Persistent Real Exchange Rates?”, Review of Economic Studies, 69(3), 533-563.
Di Giorgio, G., Nisticò, S. & Traficante, G. (2015). Government spending and the exchange rate (No. 4/15).
Dornbusch, R. (1976). “Expectations and exchange rate dynamics”, Journal of Political Economy, Vol. 84. No. 6, 1161-1175.
Dornbusch, R. (1976). “Expectations and Exchange Rate Dynamics”. Journal of Political Economy, 84(6), 1161-1176.
Engel, C. (1999). “Accounting for U. S. Real Exchange Rate Changes”. Journal of Political Economy, 107(3), 507-538.
Hau, H. (2000). “Real Exchange Rate Volatility and Economic Openness: Theory and Evidence”, Central Economic Policy Research, Discussion paper, No. 2356, 1-21.
Kia, A. (2013). “Determinants of the real exchange rate in a small open economy: Evidence from Canada”. Journal of International Financial Markets, In stitutions and Money, 23, 163-178.
Mendoza, E. (2000). “On the Instability of Variance Decompositions of the Real Exchange Rate across Exchange Rate Regimes: Evidence from Mexico and the United States”. NBER Working Paper 7768.
Mendoza, E. (2005). “Real Exchange Rate Volatility and the Price of Nontradeable Goods in Economies Prone to Sudden Stops”. Economia, 6(1), 103-148.
Ravn, M. O., Schmitt-Grohé, S. & Uribe, M. (2012). “Consumption, government spending, and the real exchange rate”. Journal of Monetary Economics, 59(3), 215-234.
Rogoff, K. (1996). “The Purchasing Power Parity Puzzle”. Journal of Economic Literature, 34(2), 647-668.
Wang, G. Z. & Wang, F. (2005). “Study on Application of VaR in the Risk Management of Commercial Banks in China Market”. China’s Circulation Economy, 19, 25-33.