نویسنده = محمدحسن فطرس
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال غیررسمی در ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 135-169

10.22084/aes.2022.25365.3377

سهیلا سبحانی؛ محمدحسن فطرس؛ غلامعلی حاجی؛ اسماعیل ترکمنی