نویسنده = سیِِِِد عبدالمجید جلائی اسفند آبادی
کارایی انرژی و هزینه نهایی کاهش دی‌اکسید کربن در نواحی شهری ایران

دوره 8، شماره 30، شهریور 1398، صفحه 107-129

10.22084/aes.2019.18181.2801

نجیبه غلامی؛ زین العابدین صادقی؛ سیِِِِد عبدالمجید جلائی اسفند آبادی


بررسی تأثیر توسعه مالی بر فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد در ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 75-92

سیدعبدالمجید جلائی؛ محسن جعفری؛ سعید جعفری