کلیدواژه‌ها = بخش کشاورزی
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران، یک تهدید یا فرصت برای بخش کشاورزی!؟

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 219-238

علیرضا علیپور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 239-255

محمود هوشمند؛ محمد هاشم نیا؛ زهرا عبداللهی؛ زهره اسکندری پور