نویسنده = شهریار زروکی
تحلیل اثر جهانی شدن بر رفاه اقتصادی در ایران: با تاکید بر ابعاد و اجزای جهانی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22084/aes.2024.28403.3637

شهریار زروکی؛ احمدرضا احمدی؛ محمد بوشهری؛ مستانه یدالهی اطاقسرا


تحلیل اثر ناترازی بودجۀ دولت بر رفاه اقتصادی در ایران

دوره 12، شماره 48، بهمن 1402، صفحه 73-105

10.22084/aes.2023.28078.3607

شهریار زروکی؛ سحر نصرنژاد نشلی؛ میترا نوروزی؛ معصومه خوشه گل گروسی


برآورد فرار مالیاتی با روش تانزی و تحلیل اثر ابزارهای مالی دولت

دوره 11، شماره 42، شهریور 1401، صفحه 83-108

10.22084/aes.2021.25012.3355

شهریار زروکی؛ آرمان یوسفی بارفروشی؛ علی توسلی نیا؛ مروارید حدیدی