نویسنده = اصغر ابوالحسنی هستیانی
کاربرد الگوی کو و پرون در شناسایی تکانه‌های نفتی اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 81-105

ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی


بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 237-259

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ نادر مهرگان؛ داریوش حسنوند