نویسنده = مسعود نیکوقدم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تورم بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران

دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 269-299

مسعود نیکوقدم؛ محمدعلی ابوترابی


2. بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه (با تأکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی)

دوره 2، شماره 6، تابستان 1392، صفحه 139-171

مسعود نیکوقدم؛ محمود هوشمند؛ مسعود همایونی فر؛ مصطفی سلیمی فر