نویسنده = علیرضا ناصری
پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه‌ای بامول در بخش سلامت ایران

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 169-187

مهدی باسخا؛ کاظم یاوری؛ حسین صادقی؛ علیرضا ناصری


ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-134

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری