نویسنده = عباس عصاری
ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری کرونا در ایران از منظر اقتصاد رفتاری

دوره 11، شماره 43، آذر 1401، صفحه 209-236

10.22084/aes.2022.26183.3446

زهرا مهران فرد؛ امیر حسین مزینی؛ عباس عصاری آرانی؛ لطفعلی عاقلی


ساخت نخستین جدول ضرایب فنی شهرستانی در ایران (مطالعه موردی شهرستان تفت)

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 111-134

علی آزادی نژاد؛ عباس عصاری آرانی؛ اسفندیار جهانگرد؛ علیرضا ناصری