کلیدواژه‌ها = شوک‌های ساختاری
نقش شوک های ساختاری و نوسان های ارزی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی

دوره 5، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 197-219

10.22084/aes.2016.1500

ناصر الهی؛ اسدالله فرزین وش؛ سیدضیاء الدین کیاء الحسینی؛ مانوش خطیبی؛ مهدی صارم