کلیدواژه‌ها = مدل ARDL
پویایی عبور قیمت نفت بر شاخص‌ قیمت‌های داخلی در ایران

دوره 8، شماره 31، آبان 1398، صفحه 225-253

10.22084/aes.2019.18236.2805

سیاب ممی پور؛ فاطمه صبحی جویباری


بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 109-129

10.22084/aes.2016.1409

محمد علی متفکر آزاد؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید کمال صادقی؛ رضا رنج پور؛ زهره روستا