کلیدواژه‌ها = " تطابق گرایی"
بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

دوره 3، شماره 12، اسفند 1393، صفحه 237-259

جهانگیر بیابانی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ نادر مهرگان؛ داریوش حسنوند