نویسنده = حسین راغفر
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری غیرخطی تله‌ی فقر در پویایی‌های مخارج مصرفی نسل سنی مردان در ایران

دوره 4، شماره 14، تابستان 1394، صفحه 89-112

حسین راغفر؛ میر حسین موسوی؛ بتول آذری بنی


2. بررسی اثرات ویژگی های خانوار بر مخارج مصرفی (کاربردی از مدل سازی داده های شبه پانل)

دوره 2، شماره 8، زمستان 1392، صفحه 1-12

حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ زمزم سادات اصل