نویسنده = علی اصغر بانوئی
برآورد تبعات اقتصادی توقف فعالیت یک بندر بر ستاندۀ ملی؛ مطالعۀ موردی بندر شهید رجایی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1402، صفحه 79-105

10.22084/aes.2021.23399.3234

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ سمیه رحمان پور


سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش‌افزوده غیرمستقیم بخش‌های اقتصادی شهرستان تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 113-139

10.22084/aes.2019.20021.2935

پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانوئی؛ حجت اله میرزایی؛ نیلوفر جهانفر