نویسنده = عبدالرحیم کردی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 155-175

مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالرحیم کردی