تأثیر ترکیبات مختلف فساد بر جذب سرمایه در کشورهای همتراز سطح توسعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

با وجودی که سرمایه به‌عنوان مهم‌‌ترین عامل در رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت بسیاری برای این کشورها برخوردار است و به‌دلیل محدودیت‌های موجود در جذب آن، توجه بسیاری به سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌شود؛ اما عوامل متعددی وجود دارد که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد. ازجمله مهم‌‌ترین این عوامل، میزان فساد در کشور مقصد سرمایه است. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که فساد (با تأکید بر ادراک فساد) اثری منفی بر سرمایه‌گذاری در کشورها دارد. لذا به‌دلیل اهمیت این موضوع، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی) با تأکید بر شاخص ادراک فساد، کنترل فساد و برخی دیگر از متغیرهای تعدیل‌کننده فساد که در حکمرانی دولت‌ها و لذا جذب سرمایه بیشتر مؤثر هستند، با استفاده از داده‌های تابلویی و مدل خودرگرسیون برداری در میان 30 کشور درحال‌توسعه طی سال‌های 2005 تا 2015 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که ادراک فساد تأثیری بر سرمایه‌گذاری مستیم خارجی نداشته است؛ اما کنترل فساد اثر مثبت و معنی‌داری بر آن می‌گذارد. همچنین، هر دو شاخص ادراک فساد و کنترل فساد اثر مثبت و معنی‌داری را بر سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی داشته‌اند. متغیرهای آزادی اقتصادی و ثبات سیاسی نیز به‌عنوان برخی دیگر از متغیرهای تعدیل کننده فساد، تأثیر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of various combinations of corruption on attracting capital in developing countries Parallel with Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khodaparast 1
  • abdolrahim kordi 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Business Administration
چکیده [English]

Goal: Although capital as the most important factor in the economic growth of developing countries is of great importance for these countries, and due to the constraints on its attraction in domestic level, much attention is also given to foreign investment. But there are several factors that reduces benefits from investment, especially foreign investment. Among the most important of these factors, the rate of corruption in the country is the capital destination. Many studies have shown that corruption (with an emphasis on Corruption Perception Index) has a negative impact on investment in countries.
Methodology: Therefore, due to the importance of this issue, especially in developing countries, this study examines the factors affecting investment (foreign direct investment and private investment in the private sector) with an emphasis on the Corruption Perception Index, Control of Corruption, and other modifying variables of corruption that govern governments and Hence, capital attraction is more effective. For this purpose, this study apply panel data and vector self-regression models among 30 developing countries between 2005 and 2015 and estimates combined cross-sectional and time series data. In this study to obtain information on the impact of corruption on the rate of capital appreciation in developing countries, based on theoretical foundations and past studies (including and private direct investment (FDI) and private investment (DP)), the variables of Corruption Perception Index (CPI), Control of Corruption (COC), Political Stability (PS), Inflation Rate (IN), GDP per capita (GDPPC) and economic freedom (EF) have been used.
Results: The results indicate that corruption perception have no effect on foreign investment, but corruption control has a positive effect and significant effect on it. Also, both indicators of corruption perception and control of corruption have a positive effect and significant effect on private sector investment. The variables of economic freedom and political stability have also had a positive effect and significant effect on investment as other modifying variables. According to the results, the scale of the market has a positive and significant relation with the investment of the private sector.
Conclusion: According to the results of this study, corruption perception did not have a significant effect on foreign direct investment. This can turn back to the point that if the return on capital covers the uncertainties of corruption, foreign investors should not worry about their investments in countries that do not have a stable political or economic system or high inflation. In other words, what matters to an investor is the positive and high rate of return on capital that is determined by the difference in the nominal return on capital and the rates of losses caused by corruption and inflation, but corruption control has a significant effect on this variable because it is often Foreign investors prefer to invest in a country whose profits are guaranteed and do not threaten their investment risk. As a result, it must be combated with economic corruption and it high-risk. If is not taken serious the fight against corruption, economic diseases is growing increasingly. While unrealistic struggle can threaten investors and lead to the destruction of the security system of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Direct Investment
  • Private dimestic Investment
  • Corruption Perception
  • Control of Corruption
  • Developing Countries
  • Panel-Var Model
بذرپاچ، منیژه و ترابی، تقی (1983). «اثر نااطمینانی اقتصادی نای از تورم و فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه: مطالعه موردی کشورهای تازه صنعتی شده»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، 5(3): 1-12.
بیگی، حسن و پناهی، فاطمه (1389). «جایگاه ایران در اقتصاد جهانی در مقایسه با کشورهای منتخب (از منظر شاخص‌های توسعه انسانی، آزادی اقتصادی و فضای کسب و کار)»، بررسی‌های بازرگانی، 1(43):27-42.
دفتر مطالعات اقتصادی (1385). شاخص‌های فساد و رتبه‌بندی کشورها براساس این شاخص‌ها.
رزمی، سید علی‌اکبر، رزمی؛ سید محمدجواد و شهرکی، سارا (1388). «تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا: بررسی علی»، دانش و توسعه، 19(8):581–588.
فاضلی، محمد و جلیلی، محدثه (1391). «تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر کیفیت حاکمیت و حکمرانی خوب»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 2(5): 7-40.
کرمی موغاری، زهرا؛ مجاوریان، سید مجتبی و رسولیان­نژاد، الهام (1393). بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی برجذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای عضو اپک در دوره 1996-2013. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی.
مشیری، سعید و کیان‌پور، سعید (1391). «عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یک مطالعه موردی بین کشوری (1980-2007)»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 2: 1-30.
مهرآرا، محسن و اسدیان، زینب (1388). «تأثیر حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط»، مطالعات اقتصاد بین‌الملل، 20(2):1-20.
هاتف، حکیم و کرباسی، علیرضا (1392)؛ «اثر شاخص­های حکومتی و سرمایه‌گذاری خارجی بر سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی»، اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، 20(5): 23-47.
Al-Sadig, A. (2009). "The effects of corruption on FDI inflows". Cato Journal, 29(2): 267-294.
Adeoye, A. (2009). "Macro-Economic Level Corporate Governance and FDI in Emerging Markets: Is There a Close Relationship?", Journal Economics and International Finance, Vol. 1 (12): 030-043.
Alemu, A. M. (2012). "Effects of Corruption on FDI Inflow in Asian Economies". Seoul Journal of Economics, Vol. 25(4): 387-412.
Aparna. M. and Kartikeya, S. (2011). "Foreign direct investment, corruption and democracy". Applied Economics, 45(8): 991-1002.
Bardhan, P. (1997). "Corruption and Development: A Review of Issues". Journal of Economic Literature, 35(3): 1320-1346.
Boycko, M.; Shleifer, A.; Vishny, R. W.; Fischer, S. and Sachs, J. D. (1993). "Privatizing Russia". Brookings Papers on Economic Activity, 1993: 139-192.
Campos, N. F.; Dimova R. and Saleh A. (2010). Whether corruption? A Quantitative Survey of the Literature on Corruption and Growth, working paper.
Cuervo-Cazurra, A. (2008). "Better the Devil You Don't Know: Types of Corruption and FDI in Transition". Journal of International Management. 1(14): 12-27.
Epaphra, M. and John Masswe, J. (2017). "The Effect of Corruption on Foreign Direct Investment: A Panel Data Study". Turkish Economic Review, 4(1): 19-54.
Kapuria-Foreman, V. (2007). "Economic Freedom and Foreign Direct Investment in Developing Countries". The Journal of Developing Areas, 41(1): 143-154.
Lauter, M. and Moreaub, F. (2012). "Domestic Investment and FDI in Developing Countries: The Missing Link". Journal of Economic Development, 37(3): 1-23.
Lui, F. (1985). "An Equilibrium Queuing Model of Bribery", Journal of Political Economy, 93(4): 760-781.
Lambsdorff, J.G. (2003). "How corruption affects persistent capital flows". Economics of Governance, 4: 229-243.
Lambsdorff, JG. (2007). Background Paper to the 2004 Corruption Perceptions Index: Framework Document Transparency International and University of Passau.
Lawal, G. (2007). "Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and Economic Change", Humanity & Social Sciences Journal. 2(1): 1-7.
Morrissey, O. and Udomkerdmongkol, M. (2012). "Governance, Private Investment and Foreign Direct Investment in Developing Countries". World Development, 40(3): 437-445.
Mauro, P. (1995). "Corruption and growth". The Quarterly Journal of Economics, 681-712.
Nunnenkamp, P. (2002). Determinants of FDI in developing countries: has globalization changed the rules of the game?
Quazi, R. M. (2014). "Corruption and Foreign Direct Investment in East Asia and South Asia: An Econometric Study". International Journal of Economics and Financial Issues, 4(2): 231-242.
Quazi, R.; Vemuri, V. and Soliman, M. (2014). "Impact of Corruption on Foreign Direct Investment in Africa", International Business Research, 7(4):1-10. https://doi.org/10.5539/ibr.v7n4p1.
Ravi, S. P. (2015). "Does Corruption in a Country Affect the Foreign Direct Investment? A Study of Rising Economic Super Powers China and India". Open Journal of Social Sciences, 3(1): 99-104.
Shahnazi, K. and Gharagoz, S. A. (2014). "The impact of corruption on private domestic sector investment Case Study: selected developing countries". International journal .Soc. Sci & Education, 4: 19-31.
Shakib, H. (2016). "Foreign direct investment (FDI) and corruption: Is it a major hindrance for encouraging inward FDI?”. African Journal of Business Management, 10(10): 256-269.
Transparency International (2015). Corruption Perceptions Index. Berlin: TransparencyInternational,http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2015.
Voyer, P. and Beamish, P. (2004). "The Effect of Corruption on Japanese Foreign Direct Investment". Journal of Business Ethics, 50(3): 211-224
Van Rijckeghem, C. and Weder, B. (1997). Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption? IMF working papers.
Woo, JY. (2010). "The Impact of Corruption on a Country’s FDI attractiveness; A Panel Data Analysis", 1984-2004. Journal. International and Area Studies, 17(2): 71-91.
Woo, J. and Heo U. (2009). "Corruption and Foreign Direct Investment Attractiveness in Asia", Asian Politics & Policy, 1(2): 223-238.