نویسنده = �������������� ��������
بررسی عوامل مؤثر بر کسری بودجه ادواری و ساختاری در ایران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1399، صفحه 199-225

10.22084/aes.2020.19634.2912

مرضیه دینداررستمی؛ شمس اله شیرین بخش؛ زهرا افشاری


سیاست‌ پولی بهینه و بازار کار: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 1-28

10.22084/aes.2017.13425.2444

موراشین جوان؛ زهرا افشاری؛ حسین توکلیان