اثر سیاست‌های اعتباری بر نابرابری درآمد در ایران: رهیافت رگرسیون پانل کوانتایل تعمیم‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، پژوهشکدۀ امور اقتصادی، تهران، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی هر سیاست اقتصادی، بررسی آثار توزیعی آن می‌باشد؛ به‌همین جهت دولت‌ها تلاش دارند، قبل از اجرای سیاست، از توزیع مجدد درآمد و تأثیرات احتمالی چنین سیاست‌هایی به‌صورت کمی و ملموس آگاهی داشته باشند؛ از این‌رو در مطالعۀ حاضر و برای نخستین‌‌بار در اقتصاد ایران با داده‌های فصلی و روش کوانتایل تعمیم‌یافته به بررسی اثرات توزیعی سیاست‌های اعتباری بر نابرابری درآمدی در استان‌های کشور پرداخته شد. بر این‌اساس نتایج نشان‌داد که در کوانتایل ابتدایی (کوانتایل 0.05) اعطای اعتبارات به بخش بازرگانی و خدمات اثر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد و همچنین اعتبارات بخش کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن اثر منفی و معنادار بر نابرابری درآمد استان‌ها داشته‌اند. در کوانتایل میانه (کوانتایل 0.5) اعطای اعتبارات به بخش‌های کشاورزی و بازرگانی دارای اثر منفی و اعطای تسهیلات به بخش مسکن، خدمات و صنعت و معدن اثر مثبت بر نابرابری درآمد بوده است. همچنین در کوانتایل بالایی (کوانتایل 0.95)، تسهیلات اعطایی به بخش‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعت و معدن اثر منفی و همچنین اعتبارات بخش‌های مسکن و خدمات اثر مثبت بر نابرابری در استان‌های ایران داشته است. درخصوص اثر سرمایۀ انسانی و رشد اقتصادی بر نابرابری درآمد نیز نتایج نشان‌داد که در استان‌های کشور افزایش رشد اقتصادی و سرمایۀ انسانی به‌دلیل ایجاد فرصت‌های بیشتر برای افزایش درآمد، موجب کاهش نابرابری درآمد شده است. براساس نتایج تحقیق، در تمامی کوانتایل‌ها، افزایش اثر تورم و موجودی سرمایۀ موجب نابرابری بیشتر درآمد در استان‌ها شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Credit Policies on Income Inequality in Iran: Generalized Quantile Panel Regression Approach

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Balounejad Nouri 1
  • Amirali Farhang 2
1 Assistant Professor, Department of Economics, Research Institute of Economic Affairs, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important indicators for evaluating any economic policy is to examine its distributive effects, so governments try to be aware of the redistribution of revenue and the possible effects of such policies in a quantitative and tangible manner before implementing the policy. Therefore, in the present study, for the first time in the Iranian economy, with quarterly data and generalized quantum method, the distributive effects of credit policies on income inequality in the provinces of the country were investigated. Based on this, the results showed that in the primary quantile (0.05), credit to the trade and services sector had a positive and significant effect on income inequality and also credits to agriculture, housing, industry and mining had a negative and significant effect on income inequality in the provinces. In the Middle Quantile (Quantile 0.5), lending to the agricultural and commercial sectors had a negative effect, and lending to the housing, services, industry, and mining sectors had a positive effect on income inequality. Also in the upper quantum (Quantile 0.95), facilities granted to the agricultural, commercial, industrial and mining sectors had a negative effect, as well as loans to the housing and services sectors had a positive effect on inequality in the provinces of Iran. Regarding the effect of human capital and economic growth on income inequality, the results showed that in the provinces of the country, increasing economic growth and human capital due to creating more opportunities to increase income, has reduced income inequality. According to the research results, in all quantiles, the increase in the effect of inflation and capital stock has caused more income inequality in the provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Distribution
  • Credit Policies
  • Generalized Quantile
- اصغرپور، حسین؛ نصیب‌پرست، سیما؛ و مرادی، حمید، (1393). «عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در استان‌های ایران با تأکید بر مالیات‌ها: رویکرد اقتصادسنجی بیزینی». پژوهشنامه مالیات. ۲۲ (۲۱): ۱۸۰-۱۵۹.
- خلیلی‌عراقی، منصور؛ کبیری‌رنانی، محبوبه؛ و نوبهار، الهام، (1396). «تحلیل تاثیر انواع زیرساخت‌ها بر نابرابری درآمد در استان‌های ایران با بهره‌گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی». نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 4(4): 119-142.
- دامن‌کشیده، مرجان؛ و نوابی‌زند، کامران، ( ۱۳۹۸). «بررسی آثار سیاست‌های اعتباری خرد بر روی ضریب جینی در استان‌های نوار شمالی کشور». سیاست های مالی و اقتصادی، ۷ (۲۷): ۱۸۹-۱۶۱.
- سیفی‌پور، رویا؛ امین‌رشتی، نارسیس؛ و نوابی‌زند، کامران، (1397). «بررسی آثار سیاست اعتباری خرد بر شاخص توزیعی درآمد به تفکیک استان‌های کشور». اقتصاد مالی، 12(45): 127-146.
- صادقی، سید کمال؛ بهشتی، محمد باقر؛ رنج‌پور، رضا؛ و ابراهیمی، سعید، (1396). «سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت  FAVAR». مدلسازی اقتصادی، ۱۱(3): ۷۵-۹۸.
- مهرگان، نادر؛ و خوش‌اخلاق، مهدی، (1395). «اثرتسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در ایران (با استفاده از شاخص سهم نسبی درآمدی دهک‌ها)».  نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۵ (۱۶): ۱۱۹-93.
- نظرپور، محمدنقی؛ مؤمنی‌نژاد، ناهید؛ وحقیقی، میثم، (1396). «ساختار مالی بانک محور و نقش آن در بروز پدیده رکودتورمی در اقتصاد ایران». اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۶ (۱۸): ۲۶۶-۲۴۷.
 
- Acharya, V. V.; Gujral, I.; Kulkarni, N. & Shin, H. S., (2011). “Dividends and bank capital in the financial crisis of 2007-2009 (No. w16896)”. National Bureau of Economic Research.
- Alvarado, R.; Tillaguango, B.; López-Sánchez, M.; Ponce, P. & Işık, C., (2021). “Heterogeneous impact of natural resources on income inequality: The role of the shadow economy and human capital index”. Economic Analysis and Policy, 69: 690-704.
- Andersen, A. L.; Johannesen, N.; Jørgensen, M. & Peydró, J. L., (2021). Monetary policy and inequality. ZBW  Leibniz Information Centre for Economics, Kiel, Hamburg.
- Asgharpour, H.; Nasibparast, S. & Moradi, H., (2014). “Determinants of Income Inequality in Iran's Provinces with an Emphasis on Taxes: a Bayesian Econometric Approach”. Iranian National Tax Administration, 22(69): 159-180. (in Persian).
- Asteriou, D.; Dimelis, S. & Moudatsou, A., (2014). “Globalization and income inequality: A panel data econometric approach for the EU27 countries”. Economic Modelling, 36: 592–599
- Balestra, C. & Tonkin, R., (2018). Inequalities in household wealth across OECD countries: Evidence from the OECD Wealth Distribution Database.
- Beck, T.; Demirguc-Kunt, A. & Levine, R., (2007). “Finance, inequality and the poor”. Journal of Economic Growth 12(1): 27–49.
- Becker, G. J., (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education, Chicago, University of Chicago Press.
- Berg, A.; Ostry, J. D.; Tsangarides, C. G. & Yakhshilikov, Y., (2018). “Redistribution, inequality, and growth: New evidence”. Journal of Economic Growth, 23(3): 259–305.
- Bertrand, M.; Kramarz, F.; Schoar, A. & Thesmar, D., (2007). “Politicians, firms and the political business cycle: evidence from France”. Unpublished working paper, University of Chicago: 1-40.
- Bezemer, D. & Samarina, A., (2016). “Debt Shift, Financial Development and Income Inequality in Europe”. SOM Research Reports vol. 16020-GEM University of Groningen
- Bittencourt, M.; Chang, S.; Gupta, R. & Miller, S. M., (2019). “Does financial development affect income inequality in the US States?”. Journal of Policy Modeling, 41(6): 1043-1056.
- Bolarinwa, S. T. & Akinlo, A. E., (2021). “Is there a nonlinear relationship between financial development and income inequality in Africa? Evidence from dynamic panel threshold”. The Journal of Economic Asymmetries, 24: 1-18.
- Bricker, J.: Krimmel, J. & Ramcharan, R., (2021). “Signaling status: The impact of relative income on household consumption and financial decisions”. Management Science67(4): 1993-2009.
- Cai, Y., (2021). “Expansionary monetary policy and credit allocation: Evidence from China”. China Economic Review, 66: 101595.
- Castellani, D.; Serti, F., & Tomasi, C., (2010). “Firms in international trade: Importers’ and exporters’ heterogeneity in Italian manufacturing industry”. World Economy33(3): 424-457.
- Chia, P. S.; Law, S. H.; Trinugroho, I.; Wiwoho, J.; Damayanti, S. M. & Sergi, B. S., (2022). “Dynamic linkages among transparency, income inequality and economic growth in developing countries”. Research in International Business and Finance, 60: 1-19.
- Dabla-Norris, E.; Kochhar, K.; Ricka, F.; Suphaphiphat, N. & Tsounta, E., (2015). “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”. IMF Staff Discussion Note, 15/13, IMF, Washington DC.
- Damankeshideh, M. & Nawabi Zand, K., (2019). “The effects of microcredit on the Gini coefficient in the northern provinces of the country”. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 7(27): 161-189. (in Persian).
- Doepke, M. & Schneider, M., (2006). “Inflation and the redistribution of nominal wealth”. Journal of Political Economy, 114(6): 1069-1097.
- Ehrlich, V. & Seidel, T., (2015). “Regional implications of financial market development: Industry location and income inequality”. European Economic Review, 73: 85-102.
- Feldkircher, M. & Kakamu, K., (2021). “How does monetary policy affect income inequality in Japan? Evidence from grouped data”. Empirical Economics: 1-21.
- Fuinhas, J.; Koengkan, M. & Santiago, R., (2021). “Chapter 3 - Concentration hurts: Exploring the effects of capital stock on Latin American and Caribbean income inequality”. Elsevier: 37-65.
- Galor, O. & Moav, O., (2004). “From Physical to Human Capital Accumulation: Inequality and the Process of Development”. The Review of Economic Studies, 71(4): 1001–1026.
- Hake, M. & Poyntner, P., (2019). “Household loans in CESEE from a new perspective: the role of income distribution”. Focus on European Economic Integration Q2: 75-93.
- Hamori, S. & Hashiguchi, Y., (2012). “The effect of financial deepening on inequality: some international evidence”. Journal of Asian Economics, 23: 353-359.
- Heathcote, J.; Perri, F. & Violante, G. L., (2010). “Unequal we stand: An empirical analysis of economic inequality in the United States, 1967–2006”. Review of Economic dynamics, 13(1): 15-51.
- Jaumotte, F.; Lall, S. & Papageorgiou, C., (2013). “Rising income inequality: technology, or trade and financial globalization?”. IMF Economic Review, 61: 271-309.
- Jung, S. M. & Vijverberg, C. P., (2019). “Financial development and income inequality in China – A spatial data analysis”. The North American Journal of Economics and Finance, 48: 295-320.
- Kavya, T. B. & Shijin, S., (2020). “Economic development, financial development, and income inequality nexus”. Borsa Istanbul Review, 20(1): 80-93.
- Khalili Araghi, M.; Kabiri Renani, M. & Nobahar, E., (2018). “Investigating the Effects of Different Kinds of Infrastructures on Income Distributions of Provinces in Iran: A Generalized Method of Moment Approach”. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 4(4): 119-142. (in Persian).
- Kerr, A. & Wittenberg, M., (2021). ‘Union wage premia and wage inequality in South Africa”. Economic Modelling, 97: 255-271.
- Kim, D. & Lin, S., (2011). “Nonlinearity in the financial development-income inequality nexus”. Journal of Comparative Economics, 39: 310-325.
- Koenker, R., (2004). “Quantile regression for longitudinal data”. Journal of Multivariate Analysis, 91: 74-89.
- Koenker, R. & Bassett, G. , (1978). “Regression Quantile”. Econometrica, 46: 33-49.
- Kunawotor, M. E.; Bokpin, G. A.; Asuming, P. O. & Amoateng, K. A., (2022). “The distributional effects of fiscal and monetary policies in Africa”. Journal of Social and Economic Development: 1-20.
- Langnel, Z.; Amegavi, G. B.; Donkor, P. & Mensah, J. K., (2021). “Income inequality, human capital, natural resource abundance, and ecological footprint in ECOWAS member countries”. Resources Policy, 74: 1-20.
- Law, S. H.; Tan, H. B. & Azman-Saini, W. N., (2014). “Financial development and income inequality at different levels of institutional quality”. Emerging Markets Finance and Trade, 50: 21-33.
- Lemieux, T.; MacLeod, W. B. & Parent, D., (2009). “Performance pay and wage inequality”. Quarterly Journal of Economics, 124 (1): 1–49
- Lenza, M. & Slacalek, J., (2021). “How Does Monetary Policy Affect Income and Wealth Inequality? Evidence from Quantitative Easing in the Euro Area Online Appendix”. ECB Working Paper, 2190: 1-51
- Long, B., (2022). Essays on Human Capital, Inequality and Growth (Doctoral dissertation).
- Malikov, E.; Hartarska, V. & Mersland, R., (2020). “Economies of diversification in microfinance: Evidence from quantile estimation on panel data”. Finance Research Letters, 34: 1-15.
- Mehregan, N. & Khos Akhlag, M., (2017). “The impact of Gharz al-Hasaneh on Income Distribution in Iran (By Using Index of Income Relative Share of Deciles)”. Islamic Economics & Banking, 5(16): 93-119. (in Persian).
- Nazarpuor, M.; Momennejhad, N. & Haghighi, M., (2017). “Bank-Based financial structure and its role in the occurrence of the phenomenon of stagflation in the economy of Iran”. Islamic Economics & Banking, 6(18): 247-266. (in Persian).
- Park, J., (2021). “Monetary policy and income inequality in Korea”. Journal of the Asia Pacific Economy: 1-29.
- Perugini, C.; Hölscher, J. & Collie, S., (2016). “Inequality, credit and financial crises”. Cambridge Journal of Economics40(1): 227-257.
- Powell, D., (2014). “Did the economic stimulus payments of 2008 reduce labor supply?: evidence from quantile panel data estimation”. RAND Corporation, available at: https://www.rand.org/pubs/working_papers/WR710-3.html.
- Powell, D., (2020). “Quantile Treatment Effects in the Presence of Covariates”. The Review of Economics and Statistics, 102(5): 994–1005.
- Rivera, J. P. R., (2020). “Estimating gini coefficient and FGT indices in the Philippines using the family income and expenditure survey”. Journal of Poverty24(7): 568-590.
- Sadeghi, S. K.; Beheshti, M.; Ranjpour, R. & Ebrahimi, S., (2017). “Fiscal Policies and Income Distribution in Iran: FAVAR Approach”. Quarterly Journal of Economic Modelling, 11(3): 75-98. (in Persian).
- Saiki, A. & Frost, J., (2018). “Japan's Unconventional Monetary Policy and Income Distribution: Revisited”. Tokyo Center for Economic Research (TCER) Paper No. E-126.
- Seifipour, R.; Amin Rashti, N. & Nawabi Zand, K., (2017). “Investigating the effects of microcredit policy on the distribution index of income by provinces of the country”. Financial Economy Journal, 12(45): 127-146. (in Persian).
- Schumpeter, J., (1939). Business cycles. McGraw-Hill, New York.
- Schumpeter, J. A., (1934). The Theory of Economic Development: An Enquiry into Profits, Capital,Credit, Interest and the Business Cycle, New Brunswick, NJ. Transaction Publishers
- Sethi, P.; Bhattacharjee, S.; Chakrabarti, D. & Tiwari, C., (2021). “The impact of globalization and financial development on India’s income inequality”. Journal of Policy Modeling, 43(3): 639-656.
- Seven, U. & Coskun, Y., (2016). “Does financial development reduce income inequality and poverty? Evidence from emerging countries”. Emerging Markets Review, 26: 34-63.
- Solow, R. M., (1957). “Technical Change and the Aggregate Production Function”. Review of Economics and Statistics, 39: 312-20.
- Spence, A. M., (1974). Market Signaling: Informational Transfer in Hiring and Related Screening Processes. Cambridge, MA, Harvard University Press
- Tran, H. L., (2020). “Credit composition and income inequality in Vietnam: an empirical analysis”. Journal of Economics and Development: 1-13
- Wagner, W., (2018). “Efficient asset allocations in the banking sector and financial regulation”. Sixteenth issue (March 2009) of the International Journal of Central Banking.
- Yi-Bin Chiu, Y. B. & Lee, C. C., (2019). “Financial development, income inequality, and country risk”. Journal of International Money and Finance, 93: 1-18.
- Zhang, R., (2016). Financial development, inequality and poverty: some international evidence. IMF Working Paper 16/32, IMF, Washington DC.