نویسنده = ���������� �������������� ������������
اثر بررسی تأثیرات حاکمیت بر سلامت در ایران با استفاده از رویکرد تست مرزها

دوره 10، شماره 38، تیر 1400، صفحه 133-150

10.22084/aes.2020.22192.3117

پروانه کمالی دهکردی؛ عبدالخالق غبیشاوی؛ فرشته عبدالهی؛ علی حیدری فتح آبادی