اثر بررسی تأثیرات حاکمیت بر سلامت در ایران با استفاده از رویکرد تست مرزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، ایران

3 دانش آموخته اقتصاد انرژی، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، کارآمدی نظام سلامت دولت‌ها نقش حیاتی در افزایش کیفیت زندگی شهروندان هر کشور  دارد. هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ ثبات سیاسی و فساد با سلامت است.  این مطالعه ازنظر هدف، کاربردی می‌باشد و از روش آزمون کرانه‌ای باند ARDL استفاده شده است. داده‌های مورداستفاده به‌صورت فصلی از فصل دوم سال  1375تا فصل چهارم سال1397 می‌باشد که در قالب دو  گروه  مدل مجزا  به‌کار گرفته شده‌اند؛ در مدل گروه اول، متغیرهای مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و امید به زندگی به‌عنوان متغیر وابسته می‌باشند و متغیرهای مستقل این گروه شامل سه متغیر: تولید ناخالص داخلی، فساد و مخارج بهداشتی دولت؛ و در گروه دوم، علاوه‌بر متغیرهای گروه قبل، متغیر توضیحی ثبات سیاسی نیز اضافه شد. براساس نتایج در گروه اول، رابطۀ بلندمدت زمانی‌که امید به زندگی به‌عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته می‌شود مورد تأیید قرار نمی‌گیرد، ولی در پنج حالت دیگر رابطۀ بلندمدت برقرار می‌باشد؛ بنابراین در ادامه، جهت بررسی تأثیر حاکمیت بر سلامت از پنج مدلی که مورد تأیید قرار گرفتند، استفاده می‌شود. نتایج کلی حاصل شده از پنج مدل نیز نشان می‌دهد که شاخص‌های حاکمیت ازجمله شاخص‌های مهم برای بهبود وضعیت سلامت می‌باشند؛ لذا  توجه هر چه بیشتر مسئولین به وضعیت حاکمیت وتلاش بر ثبات سیاسی در بلندمدت و برنامه‌ریزی مناسب‌تر در این رابطه ضرورت می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Governance on Health in Iran Using Bounds Testing Approach

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Kamali Dehkordi 1
  • Abdalkhalegh Gobeyshavi 2
  • Freshteh Abdollahi 2
  • Ali Heydari Fathabadi 3
1 Assistant Professor, Department of Economics Payame Noor University, Iran
2 Master of Economic Development and Planning, Iran
3 Graduate of Energy Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Based on the World Health Organization (WHO), the efficiency of the government health system plays a vital role in improving the citizens’ quality of life. The purpose of this study is to investigate the association between political stability and corruption within the health system. The (ARDL) bounds testing approach was used in this study. The data of this study was collected from the second season of 1997 to the fourth season of 2018 once in every season and were analyzed into two groups. In the first group, infant mortality, mortality of children aged under 5, and life expectancy are dependent variables, and gross domestic product (GDP), immorality, and health care expenses are independent variables, and in the second group, the explanatory variable, namely political stability, were added as independent variables. According to the long-term results, in the first group, GDP and government health expending have a negative impact on children and infant mortality; moreover, GDP, government health expenditures, and political stability have a negative impact and corruption has a positive impact on children and infants' mortality in the second group respectively. The effects of all four variables on life expectancy were negative, which can be justified by the indicators of sustainable development and the environment. Therefore, more attention is needed by planners to allocate resources along with the leverage of corruption control and strive for political-economic stability that undermines long-term growth and prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immorality
  • infants' mortality
  • political stability
  • Health care
Adeloye, D, Adedeji D. R., Adenike, A.  O., Asa A., Adedapo  A., Muktar  G., Jacob K. O., Oluwafemi  O., and Iseolorunkanmi A., (2017). "Health Workforce and Governance: The Crisis in Nigeria." Human resources for health, Pp: 15-32. https://doi.org/10.1186/s12960-017-0205-4.
Ahmad, R., and Junaidah H. (2016). "Public Health Expenditure, Governance and Health Outcomes in Malaysia." Journal ekonomi malaysia, Pp: 96-102. https://doi.org/ 10.11648/j.ajbls.20170505.13.
Ahmadi Hajiabadi, R. )1398(. "Assessing the relationship between convergence and causality between the phenomenon of financing and income inequality in Iran: the approach of the border test and the Toda-Yamamoto test". Iranian Journal of Applied Economic Studies: 9 (33): 251-273.
Alam, M. I, and quazy, R .M., (2003). "Determinant of Capital Flight: An Econometric Case Study of Bangladesh." Review of applied economics 17, Pp: 85-103.
Anand, S, and Ravallion, M., (1993). "Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services." Journal Of Economic Perspectives 7, Pp: 133–50.
Bidani, B., and Ravallion, M., (1997) "Decomposing Social Indicators Using Distributional Data." Journal of econometrics 77, Pp: 127-29.
Bokhari, F. A., Gai, S. Y. and Gottret, P., (2007). "Government Health Expenditures and Health Outcomes." Health Economics 16, Pp: 257-73.
Brinkerhoff, D., Catherine,  F., & Stratton, S., (2009), "Good Governance and Health: Assessing Progress in Rwanda." Health economics 16: 87-103.
Farag, M., Stanley  W. & Gaumer, G., (2013), "Health Expenditures, Health Outcomes and the Role of Good Governance." International journal of health economics and management 13, no. 1: 33-52.
Dingake, (2017). The Rule of Law as a Social Determinant of Health.Health Hum Rights. 19(2): 295–298.
Emadzadeh, M., (1381). Economics of Education, Isfahan University Jihad University, Edition 18, p.26.
Filmer, D., Hammer, J. & Pritchett, L. (1998). "Health Policy in Poor Countries:Weak Links in the Chain." Policy research working paper 14: 1-63.
Filmer, D., & Pritchett, L., (1999). "The Impact of Public Spending on Health: Does Money Matter? ." Social science and medicine 49: 1309-23.
Filmer, D. & Pritchett, L., (1997), "Child Mortality and Public Spending on Health: How Much Does Money Matter?". Policy Research Working Paper.
Gupta, s, hr davoodi, and e tiongson. "Corruption and the Provision of Health Care and Education Services." Governance, corruption and economic performance 3 (2002): 1-33.
Imam Gholipour, S. & Asmaneh, Z., (2016). Governance Index in Islam and its Impact on Health Outcomes in Iran. Journal of Islamic Economics and Banking. Issue 15. Pp. 93-108
Jafari, F., Hajinabi, K., Jahangiri, K., Riahi, L., (2018), Explaining the Indicators of Good Governance in the Health System. Explaining the Indicators of Good Governance in the Health System. Revista Publicando, 5 No 15. (2)., 965-986. ISSN 1390-9304. 
Kai Hong, P., (2017). "Governance Issues in Health Financing." International encyclopedia of public health: 330-41. https://doi.org/ 10.1016/B978-012373960-5.00166-0.
Kim, S., & Wang, J., (2019). "Does Quality of Government Matter in Public Health?: Comparing the Role of Quality and Quantity of Government at the National Level". Sustainability, 11, 3229; doi:10.3390/su11113229
Kim, K, & Moody, P. M., (1992). "More Resources Better Health? A Cross-National Perspective." Social science & medicine 34, no. 8: 837-42.
Khanijahani, A., (2020). "Governance and public health: implications for targeting smoking in the United States".  International Journal of Health Governance, Vol. 25 No. 2, pp. 151-159. https://doi.org/10.1108/IJHG-06-2019-0041.
Lewis, M. (2006). "Governance and Corruption in Public Health Care Systems." Centre for global development 78: 1-57.
Malek Mohammadi, H. R. & Vahdani Nia, V., (2016). "The Evolution of Health Policy: The Transition to the Governance Paradigm for Health", Public Policy Research Quarterly, Volume 2, Number 2, pp. 73-94.
Mauro, P., (1995). "Corruption and Growth." Quarterly journal of economics 110: 631-712.
Mcguire, A, Parkin, D., Hughes, D. & Gerard, K., (1993), "Conometric Analyses of National Health Expenditures:  Can Positive Economics Help Answer Normative Questions? ." Health Economics 2: 113-26.
nadpara, N., & Samanta, S. (2015), "An Empirical Examination of the Effect of Corruption on Health Outcomes." Cochrane database syst rev 3: 1-77.
Narayan, P. K, & Narayan, S., (1995), "Estimating Income and Price Elastisities of Imports for Fiji in a Cointegration Framework." Economic Modelling 22: 423-38.
Pesaran, M., Yongcheol Shin, H. & Smith, R. J., (2001). "Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level relationships." 16, no. 3: 289-326.
Rajaie, B., Khatib, L., Cammett, M., Sweet, J., Basu, S., Jamal, A., Wise, P. & Giacaman, R., (2014), "Governance and Health in the Arab World." Journal of econometrics 383, no. 9914: 25-31.  doi.org/10.1016/s0140-6736(13)62185-6.
Sayeh Miri, A., (1396). "The Impact of Good Governance on Public Health Expenditures". Journal of Ilam University of Medical Sciences. Volume 25 Number 5 Pages 10-17.
Report, The world health. "Health System: Improving Performance."  (2000). Schweppenstedde, Daniel  & Saba HinrichsUzor OgbuEric C. SchneiderDionne S. KringosNiek S. KlazingaJudith HealyLauri VuorenkoskiReinhard BusseBenoit GuerinEmma Pitchforth, and Ellen Nolte. Regulating Quality and Safety of Health and Social Care. Rand Health Q. (2014 ); 4(1): 1.
Taylor, W., (2000), "Understanding the Principles of Good Governance." International journal of public sector management 13, no. 2: 108-04.
Undp. "Governance for Sustainable Human Development." Policy paper  (1997). https://doi.org/http://magnet.undp.org/policy/chapter1.htm#b.
Vian, T., (2008), "Corruption and the Consequences for Public Health." International Encyclopedia of Public Health: 26-33. https://doi.org/10.1016/B978-012373960-5.00507-4}
Vicarelli, G. & Pavolini, E., "Health Workforce Governance in Italy." Health policy 119, no. 12 (2015): 1606-12.
Welch, G., & Nuru, Z., (2007), Governance for the Future Democracy and Development in the Least Developed Countries. United nations development programme and un office of the high representative for the least developed countries, landlocked developing countries and the small island developing states  .
Wilopo, S. A., (2016). "Good Governance in Health System: International Dimension." Health policy and planning 32, no. 5.