نویسنده = ������������ ��������
جرم و هم‌گرائی تولید سرانه: یک تحلیل مبتنی بر اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 123-149

10.22084/aes.2016.1669

سید عزیز آرمن؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت؛ وحید کفیلی