نویسنده = ���������������� ��������
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران، یک تهدید یا فرصت برای بخش کشاورزی!؟

دوره 3، شماره 11، آذر 1393، صفحه 219-238

علیرضا علیپور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت‌شده مراکان با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 267-290

محمد خداوردیزاده؛ صادق خلیلیان؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار


ارزیابی اقتصادی تخصیص بهینه آب کشاورزی در دشت ورامین؛ مطالعه موردی سد لتیان

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 151-167

حامد نجفی علمدارلو؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان