نویسنده = �������� ������������������ ��������
اثرات ممانعت از ورود گندم بر روی جریان تجارت آب مجازی

دوره 5، شماره 20، دی 1395، صفحه 63-79

10.22084/aes.2016.1666

حامد نجفی علمدارلو؛ فریبا ریاحی؛ محمدحسن وکیل پور


ارزیابی اقتصادی تخصیص بهینه آب کشاورزی در دشت ورامین؛ مطالعه موردی سد لتیان

دوره 3، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 151-167

حامد نجفی علمدارلو؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان