فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (AES) - جستجوی پیشرفته