اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد حسن فطرس

آنالیز و برنامه ریزی توسعه اقتصادی استاد دانشگاه بوعلی سینا

fotrosbasu.ac.ir
0000-0001-6859-5854

مدیر مسئول

دکتر سعید عیسی زاده

اقتصاد دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

saeed_isazadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر محسن بهمنی اسکویی

اقتصاد استاد - دانشگاه ویسکانسین آمریکا

uwm.edu/economics/people/bahmani-oskooee-mohsen/
bahmaniuwm.edu
0000-0002-8242-7715

دکتر محمد هاشم پسران

اقتصاد استاد - دانشگاه کمبریج انگلستان

www.econ.cam.ac.uk/people/emeritus/mhp1
pesaranemail.usc.edu
0000-0001-5936-363X

h-index: 103  

دکتر محمدرضا فرزانگان

اقتصاد خاورمیانه استاد دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

www.uni-marburg.de/en/fb02/research/institutes-research-groups/macie/team/mohammad_farzanegan
farzaneganstaff.uni-marburg.de
0000-0002-6533-3645

دکتر امیر کیا

اقتصاد استاد - دانشگاه یوتای آمریکا

www.uvu.edu/directory/employee/?id=ZWY4a1lSUUVJdkR4WElTOEZ6eEZSUT09
akiauvu.edu

دکتر اسفندیار معصومی

اقتصاد استاد دپارتمان اقتصاد کالج اموری، آمریکا

economics.emory.edu/home/people/faculty/biography/maasoumi-esfandiar.html
emaasouemory.edu
0000-0002-1609-6356

Dr. Abdul Karim Zulkefly

اقتصاد دانشیار بخش اقتصاد دانشگاه ملی مالزی

ukm.pure.elsevier.com/en/persons/zulkefly-abdul-karim
zak1972ukm.edu.my

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید عزیز آرمن

اقتصاد استاد گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~saarman2
saarman2yahoo.com
0000-0002-7930-858X

دکتر مصیب پهلوانی

اقتصاد سنجی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

pahlavanieco.usb.ac.ir
0000-0002-3101-9754

دکتر سعید راسخی

اقتصاد بین الملل و ریاضی استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~srasekhi/
srasekhiumz.ac.ir
0000-0002-6280-7243

دکتر محمد علیزاده

اقتصاد دانشیار دانشگاه لرستان

alizadeh.mlu.ac.ir

دکتر سعید عیسی زاده

علوم اقتصادی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

saeed_isazadehyahoo.com

دکتر علی حسین صمدی

اقتصاد استاد گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

asamadirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-8491-6192

دکتر محمدحسن فطرس

آنالیز و برنامه ریزی توسعه اقتصادی استاد دانشگاه بوعلی سینا

fotrosbasu.ac.ir
0000-0001-6859-5854

دکتر محمد قربانی

اقتصاد کشاورزی استاد گروه اقتصاد کشاورزی

ghorbani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
ghorbanium.ac.ir
0000-0002-3683-8273

دکتر محمدرضا لطفعلی پور

علوم اقتصادی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

lotfalipour.profcmsum.ac.ir
0000-0002-5482-4502

دکتر محمدعلی متفکرآزاد

توسعه اقتصادی استاد دانشگاه تبریز

m.motefakkerazadgmail.com

دکتر نادر مهرگان

علوم اقتصادی استاد دانشگاه بوعلی سینا

mehregannaderyahoo.com

دکتر محمود هوشمند

علوم اقتصادی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

m-hoshmandferdowsi.um.ac.ir
0000-0001-6579-3302

مدیر اجرایی

دکتر اسماعیل ترکمنی

اقتصاد دکتری تخصصی اقتصاد، مدرس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

esmaeltorkamaniyahoo.com

کارشناس نشریه

دکتر خلیل الله بیک محمدی

گرافیک - باستان شناسی کارشناس نشریات

khalil_bmyahoo.com
081-38381601(409)

ویراستار انگلیسی

دکتر آذر سرمدی جو

زبان‌های باستانی دکتری زبان‌های باستانی، کارشناس بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان

azarsarmadiygmail.com