اثر تکانه‌ای سیاست مالی روی سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران و بررسی نقش سیاست‌های مالیاتی در آن رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران-سازمان برنامه و بودجه کشور

2 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22084/AES.2021.24165.3283

چکیده

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به ‌عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش‌های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه‌ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه‌ای دولتی در ایران روی سرمایه‌گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست‌گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می‌دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه‌گذاری دولتی اثر برون‌رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری دولتی و آماده‌سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش می‌یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست‌های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هر چند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی موثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همانگونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است. عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، موید این نظریه های اقتصادی در خصوص اقتصاد ایران است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of fiscal policy on Private Investmen in Iran and the role of tax policy in that in Iran and the role of tax policy in that in Iran and the role of tax policy in that

نویسندگان [English]

  • TAYEBEH NASRINDOOST 1
  • Karim Emami jazeh 2
  • Sayed Shamsedin Hosseini 3
  • Kambiz Paykarjou 4
1 EXPERT IN MANAGMENT & PLANNING Org.
2 Assistant Professor of Economics, Department of economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Economics, Department of economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper, in terms of government financing bonds as a distinguishing feature of this study from other studies, seeks to examine the impulsive effects of government investment policy on private investment and its interaction with these bonds in a dynamic general equilibrium model. It is a coincidence with the Bayesian solution method in the 70s and 90s.Also, This article seeks to compare the effects of this policy by eliminating tax shocks. The results show that in the event that the government issues bonds to finance itself, initially public and private investment have crowd out effect and with the completion of government development projects and the preparation of infrastructure by the government, private investment will increase. Also, value added and price levels increase. Also, these results may not lead to such results if tax policies are not implemented. Due to government intervention and government investment, and thus the formation of the total investment by government, it is obviously, with this intervention, there is no traditional relationship between interest rates and private investment and the other hand, this traditional link, between interest rates and investment has been dispelled by domestic resource theorists. In particular, as Shaw and Mckinnon show, this relationship is eliminated in developing countries, although the lack of this relationship is also observed in other developed countries. Also, the results of the present study confirm these economic theories about the Iranian economy. And the other hand, after presenting the conclusions and recommendations of the model, other offers are also provided to public financing