تعیین‌کننده‌های قوی قیمت مسکن در ایران: رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE)

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد بخش عمومی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه لرستان

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

10.22084/aes.2019.20254.2949

چکیده

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال‌های 1375 تا 1396 را در شـرایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می‌دهد. به این منظور از اطلاعات و داده‌های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن‌ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می‌تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست‌های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robust Determinants of Housing prices in Iran: Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Nemati 1
  • Mohammad Alizadeh 2
  • Mohammd hasan Fotros 3
1 Lorestan University doctoral student in public sector economics
3 Bu ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

This study identifies and estimates the effective factors on housing prices over the years 1996 to 2017 in terms of model uncertainty and with BACE approach. The statistical data of 18 variables including 15 external variables (socioeconomic variables) and 3 internal variables (housing sector variables) affecting housing price according to the theoretical foundations and experimental studies have been used for this research. The results suggest that the growth of urban population, household income, the unemployment rate, the average cost of 1-square-meter building, expected inflation, income inequality, oil revenues growth, liquidity, and exchange rate are the most effective variables in housing price pattern in Iran. There is no strong evidence of effectiveness of other variables on housing price over the period of this research. The results can be used for creating appropriate patterns for explaining the issues related to housing price and better management of housing sector policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • housing price
  • Classical Estimates Approach Estimation Approach (BACE)
  • Uncertainty