بررسی الگوی کشت بهینه در شهرستان بهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

چکیده

در فعالیت‌های زراعی، نهاده‌ها و منابع متعددی برای کشت محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرند که یکی از مهم‌ترین اهداف مدیران و برنامه‌ریزان زراعی بهینه‌سازی کاربرد منابع و نهاده‌ها در طراحی الگوی کشت مناسب می‌باشد. لذا هدف اصلی تحقیق، بررسی الگوی کشت بهینه در شهرستان بهار به‌عنوان قطب اصلی کشت سیب‌زمینی در استان همدان است. برای این منظور با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی خطی و شبیه‌سازی وضعیت تولید محصولات زراعی با محوریت نهاده آب، چگونگی امکان تغییر در الگوی کشت مورد بررسی قرار گرفت. جامعه ‌آماری تحقیق سیب‌زمینی‌کاران شهرستان بهار در سال زراعی 93-92 می‌باشند، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 60 نفر تعیین شد. با استفاده از نرم‌افزارLingo10 اطلاعات مورد‌نظر در قالب الگوی برنامه‌ریزی ریاضی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که به میزان 44/8 درصد بازده برنامه‌ای، به میزان 94/2 درصد هزینه سرمایه‌گذاری، 05/3 درصد مصرف کود شیمیایی، 88/0 درصد مصرف سموم افزایش یافته است اما به میزان 99/1 درصد مصرف آب کاهش ‌یافته است که با توجه به اهداف، بازده برنامه‌ای و مصرف آب در جهت مطلوب پیش‌رفته است. یافته‌های تحقیق می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزان و متولیان بخش کشاورزی در شهرستان قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Cropping Pattern In Bahar County

نویسنده [English]

  • Karim NaderiMahdei 1
چکیده [English]

In agricultural activities, multiple inputs and sources are use. The main objectives of farm managers and planners were to optimizing the resources usage and inputs for determining appropriate cropping pattern. Hamedan province and Bahar county has high potential for agricultural productions. The main purpose of research was to investigate optimal cropping pattern for Bahar county for crop years of 2013-2014. For the mentioned aim, mathematical planning and simulation of cropping products on the basis of water input. Data were analyzed by Lingo10 software in mathematical model. In the study, feasibility of efficiency maximization and investment cost, water usage, chemical matters minimization were analyzed according to land limitation and water availability. Results show that for the purpose of mentioned aim planning efficiency of product were increased: 8.44 percent, investment cost 2.94percent, chemical manure usage 3.05, chemical toxins usage 0.88 but water usage 1.99 percent decreased. It can be expected that findings will contribute to agricultural related organizations and planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cropping pattern
  • optimal product
  • linear programming
  • potato and wheat
  • Hamedan