بررسی رابطه بین شدت تحقیقات و ساختار بازار در صنایع منسوجات ایران (رهیافت علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شاهرود

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شدت تحقیقات و ساختار بازار در صنایع منسوجات ایران طی سال های 1374-1388 می باشد. برای این منظور از نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش صنایع مذکور، به عنوان شاخص شدت تحقیقات استفاده شده و سهم بازار نیز که به صورت نسبت فروش یک بنگاه به فروش صنعت محاسبه می شود، به عنوان متغیر ساختاری بازار استفاده شده است. همچنین از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی با 10 نفر و کارکن و بالاتر فعال در صنایع نساجی، چرم، کیف و پوشاک و آزمون علیت گرنجر، گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که بین متغیرهای شدت تحقیقات، به عنوان یک متغیر رفتاری بازار و ساختار بازار در صنایع منسوجات ایران، یک رابطه علی یک طرفه از سوی شدت تحقیقات به ساختار بازار برقرار است و این رابطه علی یک طرفه در هر دو رویکرد علیت تأیید می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causality Relationship between Research and Development Intensity and Market Structure in Iraninan Textiles industries (A Hsiao- Granger Causality in the Panel Data)

نویسنده [English]

  • Ali Dehghani
چکیده [English]

Abstract
The main objective of this paper is to examine the impact of Research and Development Intensity as behavioral variable and market share as structural variables on the Iranian Textiles Industries. For this purpose, data on industrial workshops with 10 employees or more and the Hsiao’s Granger Causality and Granger Causality in panel data is used along with the data during the period of 1995-2009 to study this issue. Moreover, the empirical model of this study has been estimated by the Panel Data approach.The empirical results indicate that the Research and Development Intensity has positive and significant effects on the market share of Iranian Textiles Industries.Hence, in order to change the market structure of monopolistic to competition in the textile industry in Iran, has been the need to support research activities in these industries.


JEL Classification: C22: F10:L60
Key Words: Research and Development Intensity, Market Structure, Iraninan Textiles industries, Hsiao- Granger Causality, Panel Data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development Intensity
  • market structure
  • Iraninan Textiles industries
  • Hsiao- Granger Causality
  • Panel Data