اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات ایران کاربردی از روش های ARDL و EGARCH

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قلمداد می‌شود. به علاوه، بعد از به‌کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا‌اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین‌الملل نیز مورد توجه محققین واقع‌شد. اگر چه بیشتر مدل‌های تجارت استدلال می‌کنند که نوسانات نرخ ارز، نا‌اطمینانی و ریسک را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب کاهش جریان‌های تجاری از جمله واردات می‌شود، با این حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می‌دهند. از این رو، مطالعه حاضر اثر نا‌اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات ایران طی دوره زمانی 1391- 1359 (2012- 1980) را با استفاده از داده‌های سالانه مورد بررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری‌های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) استفاده شده است. نتایج آزمون ARDL نشان‌دهنده آن است که تنها متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و واردات هم‌انباشته‌اند و دارای

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of exchange rate uncertainty on the import demand of Iran Application of ARDL and EGARCH Methods

نویسندگان [English]

  • gholamreza zamanian 1
  • mehdi behrad amin 2
چکیده [English]

The exchange rate as a key variable in economic policis have been considered. Moreover , after applying the floating exchange rate regime in the 70s, the volatility and uncertainty of exchange rates and their effects on international trade also to be considered for researchers.. Although most trade models argue that exchange rate volatility increases the uncertainty and risk and therefore reduce trade flows, including imports, however, some studies it suggests the opposite. Hence, This study investigates the impact of real exchange rate uncertainty on import demand of Iran. The period of study is during 1980 – 2012. The EGARCH model is used to generate the log of GARCH variance series. The results from ARDL bounds testing for cointegration show that variable of real exchange rate and import variable are cointegrated. results of short-term dynamics and ECM estimation indicate that Even though there is no long-run impact, but the short-run negative

کلیدواژه‌ها [English]

  • "exchange rate uncertainty"
  • "EGARCH"
  • "imports"
  • "ARDL bounds testing"