تأثیر نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده
اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه
مدت و با یک وقفه تأخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Fiscal Policy Uncertainty on Private Investment in Iran

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Hadian 1
  • ali tahvili 2
1 Shiraz University
چکیده [English]

Investment as one of the main components of aggregate demand has a substantial effect on business cycle and economic growth. This paper examines the effects of fiscal policy uncertainty on private investment in the context of the Iranian economy. In doing so, an ARDL model and time series data for the period 1973-2009 have been used. To estimate uncertainty, we construct two indices that quantify fiscal policy uncertainty by using the GARCH(p, q) technique. Then, we use them as explanatory variables to estimate their effects on the private investment in two separate models.
The results indicate that uncertainty has negative effect on private investment behavior. However, uncertainty index constructed by using government budget deficit volatility reduces investment in short run, the other index has a long run negative effect. Moreover, among control variables, government investment and real exchange rate have significant effect on private investment in short run and long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Iranian economy"
  • "private investment"
  • "Fiscal policy uncertainty"