بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز به تورم انتظاری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشکده اقتصاد - دانشگاه رازی- کرمانشاه_ ایران

10.22084/aes.2024.29151.3683

چکیده

از ﺟﻤﻠﻪ عوامل موثر بر ﺗﻮرم و تورم انتظاری،که ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ایران را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده است، تغییرات ﻧـﺮخ ارز اﺳت. پدیـده عبـور نـرخ ارز توضیح دهنده ی رابطـه بـین تغییـرات ارزش پـول ملـی و روابـط تجـارت خارجی یک کشور است. لذا بررسی درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در جهت اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی ضرورت دارد. هدف این مقاله ، بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در ایران، با استفاده از رویکرد NARDL و با تکیه بر داده های سری زمانی طی سالهای 1369تا 1399 است. نتایج حاصل از یافته های این مطالعه براساس الگوی NARDL نشان می دهد، اثر شوکهای مثبت نرخ ارز بر تورم انتظاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی و معنی دار اما شوکهای منفی دارای اثر منفی و بی معنی را نشان دادند. همچنین نتایج نشان می دهد اثر شوکهای ارزی بر تورم انتظاری در کوتاه مدت متقارن است درحالیکه اثر شوکهای ارزی بر تورم انتظاری در بلندمدت نامتقارن است. لذا بانک مرکزی می توانداز طریق هدف گذاری تورم با تمرکز روی کانال انتظارات تورمی سیاستهای خود را به طور موثر اجرا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examination of Asymmetry of the Exchange rate pass-through on Expected Inflation in Iran

نویسندگان [English]

  • mehdi azimzadeh 1
  • Shahram Fattahi 1
  • Ali Flahati 2
1 Razi University
2 Economic university- Razi university- kermanshah- iran
چکیده [English]

Among the factors affecting inflation and expected inflation, which has influenced many economic variables in Iran, is the exchange rate changes. The exchange rate transition phenomenon explains the relationship between the changes in the value of the national currency and the foreign trade relations of a country. Therefore, it is necessary to investigate the exchange rate pass-through on expected inflation in order to apply anti-inflationary economic policies. The aim of this study was to investigate the asymmetry of exchange rate crossing degree on expected inflation for Iran using nonlinear ARDL approach and relying on time series data during 1990-2020. Therefore, before estimating the model, the stationary order of the variables was evaluated by generalized Dickey-Fuller and Phillips-Peron tests, based on the results of these tests, the stationary variable that the absolute value of the calculated statistic is greater than the critical absolute value presented by Dickey-Fuller and Phillips-Peron tests. Therefore, all variables except government budget, unemployment rate, oil price, exchange rate were stationary and these variables were after taking first difference. Then, the long-term relationship between the variables was confirmed using Pesaran and Shin bounds testing procedure. Also, the results of the diagnostic test of the model confirmed the validity of the results. The Wald test was also performed to investigate symmetry and asymmetry, and the results of this study based on nonlinear ARDL model show that the effect of positive exchange rate shocks on expected inflation in the short and long term has a negative and significant effect but negative exchange rate shocks have a negative and meaningless effect on expected inflation. Also, according to the results of the study, the asymmetric effect of currency shocks on expected inflation was not confirmed in the short term while the asymmetric effect of currency shocks on expected inflation was confirmed in the long run.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate pass-through
  • ،Inflation expectations
  • Nonlinear ARDL