اثر فضایی آموزش برخط فقر در استان‎های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیت ا.. بروجردی

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آیت الله بروجردی، لرستان ایران

10.22084/aes.2024.28736.3659

چکیده

در قرن بیست‌ویک، ازجمله شاخص‌هایی که نشان‌دهنده پیشرفت شهری است، پایین بودن فقر در این مناطق است. یکی از راه‌های رسیدن به این مهم افزایش مخارج آموزشی است؛ که در این مطالعه به بررسی آن پرداخته می‌شود؛ بنابراین این مطالعه به دنبال ارزیابی فضایی تأثیر متغیرهای هزینه‌های آموزشی، نرخ رشد و نرخ بیکاری بر کاهش فقر در بین خانواده‌های شهری در استان‌های ایران و در دوره زمانی 1400-1385 است. در این مطالعه برای بررسی آزمون‌های آماری از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم‌یافته SGMM-DPD-SAR با کاربرد ضرایب دومرحله‌ای آرلانو- باور/ بوندل– باند استفاده خواهد شد. نتایج به‌دست‌آمده مؤید آن است که طبق پدیده دور باطل فقر، وقفه اول متغیر وابسته با ضریب 91/0 دارای تأثیر مثبت بر فقر است. وقفه اول فضایی SAR نیز مثبت و معنادار 06/0 است که نشان می‌دهد وابستگی فضایی مثبتی بین استان‌های ایران وجود دارد یعنی اثرات متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته دارای تأثیرات فضایی و منطقه‌ای است. طبق نظریه سرمایه انسانی بیکر و شولتز، توسعه منابع انسانی از طریق برنامه‌هایی مثل آموزش و بهداشت بر کاهش فقر تأکید می‌کند که در اینجا هزینه آموزش با ضریب 04/0 منجر به کاهش فقر در خانوارها می‌شود، رشد اقتصادی با ضریب 01/0 تأثیر منفی و معناداری برشدت فقر در ایران داشته؛ و همچنین ارتباط منفی بین رشد اقتصادی و شاخص آمارتیاسن وجود دارد، یعنی رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر میزان کاهش فقر در ایران دارد. نرخ بیکاری نیز با ضریب 06/0 باعث افزایش فقر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The spatial effect of education on the poverty line in the provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • mobina zarei 2
  • fatemeh tarhani 3
2 Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 departmant of economics faculty of economics and manegment
چکیده [English]

In the 21th century, one of the indicators that show urban progress is the low level of poverty in these areas. One of the ways to achieve this goal is to increase educational expenses. which is investigated in this study. Therefore, this study seeks to spatially evaluate the effect of the variables of education costs, growth rate and unemployment rate on the reduction of poverty among urban families in the provinces of Iran and in the period of 2006-2019. In this study, the SGMM-DPD-SAR generalized moment dynamic panel model will be used to investigate the statistical tests using two-stage Arellano-Bover / Blundell-Bond coefficients. The obtained results confirm that, according to the phenomenon of the vicious circle of poverty, the first interval of the dependent variable has a positive effect on poverty with a coefficient of 0.91. The first spatial interval of SAR is also positive and significant 0.06, which shows that there is a positive spatial dependence between the provinces of Iran, that is, the effects of the explanatory variables on the dependent variable have spatial and regional effects. According to the human capital theory of Baker and Schultz, the development of human resources through programs such as education and health emphasizes the reduction of poverty, where the cost of education leads to the reduction of poverty in households with a factor of 0.04, economic growth with The coefficient of 0.01 has a negative and significant effect on the severity of poverty in Iran; And there is also a negative relationship between economic growth and the Amartyasen index, that is, economic growth has positive effects on the rate of poverty reduction in Iran. Unemployment rate also increases poverty with a factor of 0.06.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • poverty line"
  • Education cost"
  • , "
  • Arellano-Bover / Blundell-Bond Two-Step"