تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22084/aes.2024.28533.3651

چکیده

تخریب محیط‌زیست امروزه از جمله مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان‌ها به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه است. ردپای بوم‌شناختی جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان‌ها در مسئله تغییرات آب‌وهوایی و همچنین اثرگذاری منفی آن‌ها بر محیط‌زیست را مورد سنجش قرار می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، در روند ردپای بوم‌شناختی تأثیر بسزایی دارد. سیاست‌های پولی و مالی ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط‌زیست نیز اثرگذار هستند. ازاین‌رو هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تاثیر منفی و معنی‌دار بر ردپای بوم شناختی دارند. همچنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تاثیر مثبت و معنی‌دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می‌شوند. از طرفی، تکانه‌های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است. از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می‌دهد که سیاست‌ پولی 70/6 درصد و سیاست مالی 06/24 درصد از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary and Fiscal Policies on the Ecological Footprint in Iran

نویسندگان [English]

  • zanko ghorbani 1
  • Zana Mozaffari 2
  • Saman Ghaderi 3
1 Economic Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 University of kurdistan
3 Department of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

One of the most important challenges of societies in the last few decades is the destructive and repeated activities of humans to destroy the environment. The ecological footprint is the latest index that measures the amount of influence and involvement of humans in the issue of climate change as well as their negative impact on the environment. The economic policies adopted by societies have a significant effect on the process of ecological footprint. Monetary and Fiscal Policies are among the most important policies that, in addition to affecting the productive and economic activities of society, also affect the environment. Therefore, the main porpuse of this study is to investigate the effect of monetary and Fiscal policies on the ecological footprint in Iran during the period from 1980 to 2021 and using the structural vector autoregression method. The liquidity, the government's final consumption expenditures have been used as monetary and Fiscal policy tools respectively, and economic growth, urbanization and foreign direct investment have been used as control variables. The results of this research show that foreign direct investment and urbanization have a negative and significant impact on the ecological footprint. Also, economic growth, monetary policy, Fiscal policy and the dependent variable itself have a positive and significant effect on the ecological footprint and lead to an increase in the ecological footprint during the mentioned time period. On the other hand, Fiscal policy impulses in the long term have turned into an increase in ecological rejection in Iran. the results of variance analysis in the 10th period show that monetary policy explains 6.70% and Fiscal policy 24.06% of changes in the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Footprint
  • Monetary Policy
  • Fiscal Policy
  • SVAR