کاربرد مدل بازی چانه زنی جهت تجزیه کارایی مدل متمرکز دو مرحله ای در بانکهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحدشهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

3 استادیار گروه ریاضی ، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران

4 استادیار گروه ریاضی ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران

10.22084/aes.2024.28759.3660

چکیده

کارایی بانک ها در هر کشوری عامل کلیدی در رشد و توسعه اقتصاد آن کشور است. اخیرا ارزیابی و ارتقای کارایی صنعت بانکداری در ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مقاله ارزیابی کارایی بانکهای منتخب ایران در سال 1400 است. اگرچه در بسیاری از مطالعات صنعت بانکداری استفاده از مدل های کلاسیکDEA بدون توجه به ساختار داخلی و فرایندهای جزئی بانکها انجام شده است. برای غلبه بر محدودیت‏های مدل کلاسیکDEA استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده های شبکه ایی (NDEA) با رویکرد بازی چانه زنی نش نوآوری این تحقیق است. در این مدل تمام اجزای داخلی فرآیند و انسجام کل آن جهت ارزیابی کارایی فرآیندهای جزئی به شناسایی منابع ناکارآمدی کل سیستم بانکی در نظر گرفته شده است. مزیت دیگر نتایج حاصل از این ارزیابی‏ها می‏تواند اطلاعات کافی مدیریتی را برای شناسایی علل و عوامل اثرگذار بر کارایی و کسب مزایای رقابتی در اختیار مدیران قراردهد. نتایج نشان می‏دهد که فقط بانک‏های آینده، خاورمیانه، ملت، صادرات، تجارت، توسعه صادرات در هر دو مرحله و کل سیستم عملکرد کارایی دارند. مدل بازی چانه زنی نیز برای تجزیه عادلانه کارایی و شناسایی مرحله ای که باعث ناکارآمدی شده، استفاده شده است. با توجه به هدف بانک‏خصوصی برای کسب سود، بانک‏هایی که عملکرد کارایی مناسبی ندارند، در حقیقت نتوانسته‏اند از منابع فیزیکی و ظرفیت‏های خود به طور مطلوب برای جذب سپرده و سود‏آوری بیشتر بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The application of the bargaining game model to efficiency decomposition of the two-stage centralized model in Iranian banks

نویسندگان [English]

  • Ali Abdolvand 1
  • Bahram Fathi 2
  • Mohammad Khorsandzak 3
  • Majid Anisi 4
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
2 IAU- shariar branch
3 دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
4 IAU
چکیده [English]

The efficiency of banks in any country is a key factor in the growth and development of that country's economy. Recently, the evaluation and improvement of the efficiency of the banking industry in Iran has received a lot of attention. The purpose of this article is to evaluate the efficiency of selected Iranian banks in 2021. Although in many studies of the banking industry, classical DEA models have been used without considering the internal structure and partial processes of banks. To overcome the limitations of the classic DEA model, the use of network data envelopment analysis (NDEA) models with the Nash bargaining game approach is the innovation of this research. In this model, all the internal components of the process and its overall coherence are considered to evaluate the efficiency of partial processes and to identify the sources of inefficiency of the entire banking system. Another advantage of the results of these evaluations is that they can provide managers with sufficient management information to identify the causes and factors affecting efficiency and gain competitive advantages. The results show that only future banks, Middle East, Mellat Saderat, Tejarat, export development in both stages and the whole performance system are efficient. Bargaining game model has also been used to fairly analyze efficiency and identify the stage that caused inefficiency. According to the private bank's goal to earn profit, banks that do not perform properly have not been able to use their physical resources and capacities optimally to attract deposits and generate more profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Network Data Envelopment analysis
  • Nash bargaining game
  • efficiency decomposition
  • two-stage system"