تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: رویکرد پانل آستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ، واحدفیروز آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز آباد ،ایران

2 دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در سراسر جهان رشد اقتصادی و تورم را به‌عنوان متغیرهای کلان اقتصادی مهم درنظر می‌گیرند. هم‌بستگی بین این دو متغیر موضوعی جذاب در دهه‌های اخیر بوده است، اما ادبیات درمورد این رابطه چندان روشن نیست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی دورۀ 2021-2000م. با استفاده از مدل پانل آستانه‌ای انجام شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها رابطۀ غیرخطی وجود دارد. به‌طور خاص، زمانی‌که تورم زیر 10.1% باشد، افزایش تورم تأثیری مثبت اما بی‌معنی بر رشد اقتصادی دارد. با این‌حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تأثیر منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inflation and Economic Growth in Middle East Countries; A Threshold Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Leila Mohammad Sadeghi 1
  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 2
  • Younes Nademi 3
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Firoozabad Branch, Islamic Azad University, Firoozabad, Iran
2 Ph.D. in Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
چکیده [English]

Economists and policymakers worldwide consider economic growth and inflation as crucial macroeconomic variables. The correlation between these two variables has been a captivating topic in recent decades, but the literature lacks clarity on this relationship. Therefore, this study aims to investigate the connection between inflation and economic growth in Middle Eastern countries during the 2000-2021 period using a threshold panel model. The empirical findings suggest that there is a nonlinear relationship between inflation and economic growth in these countries. Specifically, when inflation is below 10.1 percent, it has not a significant impact on economic growth. However, beyond this threshold level of inflation, it has a significant negative impact on economic growth. High inflation as a way of increasing inflation expectations may increase the cost of production and decrease production and economic growth. Furthermore, high inflation leads to high volatility in inflation expectations which increases uncertainty in investment and production. This volatility damages people’s confidence in government policies which may decrease the effectiveness of monetary and fiscal policies in the economy. Moreover, high inflation decreases the competitive power of domestic producers against foreign producers which decreases exports and ultimately leads to decreased economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Economic Growth
  • Middle East Countries
  • Threshold Panel Approach
- Andrés Domingo, J. A., & Hernando Castellet, I., (1997). Does inflation harm economic growth?: evidence for the OECD. Documentos de trabajo/Banco de España, 9706.
- Ahmad, T., (2022). “A Case of Pakistan Investigating the Relationship between Inflation and Economic Growth: A Case of Pakistan”. Acta Pedagogia Asiana, 1(1): 1-8.
- Ayyoub, M.; Chaudhry, I. S. & Farooq, F., (2011). “Does inflation affect economic growth? The case of Pakistan”. Pakistan Journal of Social Sciences, 31(1): 51-64.
- Baglan, D. & Yoldas, E., (2014). “Non-linearity in the inflation–growth relationship in developing economies: Evidence from a semi parametric panel model”. Economics Letters, 125(1): 93-96.
- Barro, R. J., (1996). “Inflation and growth”. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 78: 153-169.
- Bittencourt, M.; Eyden, R. & Seleteng, M., (2015). “Inflation and Economic growth: evidence from the southern African Development Community”. South African Journal of Economics, 83(3): 411-424.
- Blanchard, O.; DellAriccia, G. & Mauro, P., (2010). Rethinking Macroeconomic Policy. IMF Staff Position Note SPN/10/03.
- Bruno, M. & Easterly, W., (1998). “Inflation crises and long-run growth”. Journal of Monetary Economics, 41: 3–26.
- Cameron, N.; Hum, D. & Simpson, W., (1996). “Stylized facts and stylized illusions: Inflation and productivity revisited”. Canadian Journal of Economics, 29: 152–162.
- Dammak, T. B. & Helali, K., (2017). “Threshold Effects on the Relationship Between Inflation Rate and Economic Growth in Tunisia”. International Economic Journal, 31(2): 310-325.
 
- De Gregorio, J., (1992). “The effect of inflation on economic growth”. European Economic Review, 36: 417–424.
- Dorrance, G. S., (1963). “The Effect of Inflation on Economic Development”. Staff Papers-International Monetary Fund, 1-47.
- Fischer, S., (1993). “The role of macroeconomic factors in growth”. Journal of monetary economics, 32(3): 485-512.
- Friedman, M., (1956). “The quantity theory of money: A restatement”. In: M. Friedman (Ed.), Studies in the quantity theory of money (pp. 3–21). Chicago: University of Chicago Press.
- Ghosh, A. & Phillips, S., (1998). “Warning: Inflation may be harmful to your growth”. Staff Papers, 45(4): 672-710.
- Gillman, M. & Harris, M. N.و (2010). “The effect of inflation on growth”. Economics of Transition, 18(4): 697-714.
- Gylfason, T., (1991). “Inflation, growth and external debt: A view of the landscape”. World Economy, 14: 279–297.
- Gylfason, T., (1998). “Output gains from economic stabilization”. Journal of Development Economics, 56: 81–96.
- Fakhri, H., (2011). “Relationship between inflation and economic growth in Azerbaijani economy: is there any threshold effect?”. Asian journal of business and management sciences, 1(1): 1-11.
- Hansen, B. E., (1999). “Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference”. Journal of econometrics, 93(2): 345-368.
- Hwang, J. T. & Wu, M. J., (2011). “Inflation and economic growth in China: an empirical analysis”. China & World Economy, 19(5): 67-84.
- Ibarra, R. & Trupkin, D. R., (2016). “Reexamining the relationship between inflation and growth: Do institutions matter in developing countries?”. Economic Modelling, 52: 332-351.
- Johnson, H. G., (1967). “Is inflation a retarding factor in economic growth”. Fiscal and Monetary Problems in Developing States, 121-37.
- Khan, M. S. & Ssnhadji, A. S., (2001). “Threshold effects in the relationship between inflation and growth”. IMF Staff papers, 1-21.
- Kremer, S.; Bick, A. & Nautz, D., (2013). “Inflation and growth: new evidence from a dynamic panel threshold analysis”. Empirical Economics, 44: 861-878.
- Kumar, A. & Gupta, A., (2014). “Threshold Level of Inflation for Growth-Empirical Study”. LBS Journal of Management & Research, 12(2): 63-69.
- López-Villavicencio, A. & Mignon, V., (2011). “On the impact of inflation on output growth: Does the level of inflation matter?”. Journal of Macroeconomics, 33(3): 455-464.
- Madurapperuma, W., (2023). “Money supply, inflation and economic growth of Sri Lanka: co-integration and causality analysis”. Journal of Money and Business. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMB-08-2022-0039.
- Mallik, G. & Chowdhury, R. M., (2001). “Inflation and economic growth: Evidence from South Asian countries”. Asian Pacific Development Journal, 8: 123–135.
- Manamperi, N., (2014). “The short and long-run dynamics between inflation and economic growth in BRICS”. Applied Economics Letters, 21(2): 140-145.
- Nademi, Y., (2018). “The resource curse and income inequality in Iran”. Quality & Quantity, 52(3): 1159-1172.
- Nademi, Y. & Winker, P., (2022). “Non-Linear effects of government size on inflation in OPEC Countries: A threshold panel approach”. Iranian Economic Review, 26(1): 199-214.
- Saeed, A. A. J., (2007). “Inflation and economic Growth in Kuwait 1985–2005: Evidence from co-integration and error correction model”. Journal of Applied Econometrics and International Development, 7: 143–155.
- Sala-i-Martin, X., (1997). “I just ran two million regressions”. American Economic Review, 87: 178-183.
Sarel, M. (1996). Nonlinear effects of inflation on economic growth. Staff Papers, 43(1), 199-215.
- Seleteng, M.; Bittencourt, M. & Van Eyden, R., (2013). “Non-linearities in inflation–growth nexus in the SADC region: A panel smooth transition regression approach”. Economic Modelling, 30: 149-156.
- Sergii, P., (2009). “Inflation and economic growth: The non-linear relationship”. Evidence from CIS countries (Doctoral dissertation, MA Thesis in Economics, Kyiv School of Economics).
- Shi, S., (1999). “Search, inflation and capital accumulation”. Journal of Monetary Economics, 44: 81–103.
- Sidrauski, M., (1967). “Rational choice and patterns of growth in a monetary economy”. American Economic Review, 57: 534–544.
- Stockman, A. C., (1981). “Anticipated inflation and the capital stock in a cash-in-advance economy”. Journal of Monetary Economics, 8: 387–393.
- Tobin, J., (1965). “Money and economic growth”. Econometrica, 33: 671–684.
- Vaona, A., (2012). “Inflation and growth in the long run: A new Keynesian theory and further semiparametric evidence”. Macroeconomic Dynamics, 16(01): 94-132.
- Vinayagathasan, T., (2013). “Inflation and economic growth: A dynamic panel threshold analysis for Asian economies”. Journal of Asian Economics, 26: 31-41.