تأثیر سیاست‌‌های مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: شواهدی از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

10.22084/aes.2023.27202.3539

چکیده

بر اساس برخی دیدگاه‌‌های رایج در اقتصاد کلان سیاست‌‌های مالی می‌‌تواند در متغیرهای کلان اقتصادها و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مؤثر باشد. تا چند دهه گذشته بیشتر از ابزار‌های سیاست پولی برای این منظور استفاده می‌شد اما از زمان آغاز بحران مالی جهانی سال 2008، علاقه‌مندی مجددی به استفاده از سیاست‌‌های مالی به عنوان ابزاری تثبیت‌کننده به وجود آمده است. در مطالعات قبلی پیامد‌های اقتصاد کلان هزینه‌‌ها و درآمد‌های دولت و تأثیرات آنها بر ساختار کلی اقتصادی با روش‌های مختلف تجربی در مورد چندین کشور و همچنین ایران بررسی شده است. اما در این مقاله، به دور از مطالعات قبلی، اثر‌گذاری سیاست‌‌های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از روش جدید خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی (B-SVAR) طی بازه زمانی 1383 فصل اول تا 1398 فصل چهارم با پیشین‌‌های مینسوتا در نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این روش اطلاعات قبلی را در تخمین لحاظ می‌‌کند، این روش در مقایسه با سایر مدل‌های VAR قادر به برآورد واقعی‌‌تر است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هزینه و درآمد (مالیات بر درآمد) دولت تأثیر محدودی بر متغیر‌های اقتصاد کلان دارد که شامل تولید نا‌خالص داخلی، تورم، مصرف بخش خصوصی، مالیات بر درآمد و سرمایه‌گذاری کل و بخش مسکن است. همچنین تأثیر بخش خصوصی بر نوسانات تولید در این الگو تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Policies on Iran's Macroeconomic Variables: Evidence from Bayesian Structural Vector Autoregression Model

نویسندگان [English]

  • sara mohtashami 1
  • hamid sepehrdost 1
  • Mohammad Hassan fotros 2
1 Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

According to some common views in macroeconomics, fiscal policy can be effective in macroeconomic variables and achieving macroeconomic goals. The past few decades have seen the widespread use of monetary policy tools for this purpose. Since the onset of the global financial crisis in 2008, there has been a renewed interest in using fiscal policy as a stabilizing tool. In previous studies on the macroeconomic implications of government expenditures and revenues and their effects on the overall economic structure have been studied by various empirical methods in several countries as well as in Iran. In this paper, far from previous studies, the issue has been implemented using Bayesian structural vector autoregression (B-SVAR). Because this method takes the previous information into account, the B-SVAR method is able to make more accurate estimates than other VAR models. Empirical findings show that government spending and income (income tax) has a limited effect on macroeconomic variables, including GDP, inflation, private sector consumption, income tax, and total investment, and the housing sector. Although the production response functions do not show a significant reaction to private sector shocks (which might be due to the uncertainties caused by the structure of the sample and model), the production response to these shocks is very unstable. This issue highlights the importance of monitoring the activities of the private sector without the interference of the government in such a way that destabilizes this sector. The government should be cautious in using government spending as a stabilizing policy in the short term in that the government spending shock immediately increases inflation and has no effect on production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiscal Policy
  • B-SVAR
  • Macroeconomics
  • Bayesian Approach