ارزیابی سوگیری فرافکنی در باورها و تمایلات افراد تحت‌تأثیر تغییرات دمایی (با رویکرد اقتصاد رفتاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 کارشناس ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف از مطالعۀ حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت‌تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه‌‌های کاهندۀ مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعۀ آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان‌داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه‌های کاهندۀ مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقولۀ صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه‌های کاهندۀ مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن‌هاست. به‌علاوه نتایج نشان‌داد که بین باور به دستگاه‌های کاهندۀ مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه‌های کاهندۀ مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ‌گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوۀ تصرف محل سکونت به‌عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعۀ حاضر می‌تواند مورد استفادۀ فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط‌زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق‌هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Projection bias in People’s Beliefs and Intentions Under the Influence of Temperature Changes (With Behavioral Economics Approach)

نویسندگان [English]

  • Heshmatollah Asgari 1
  • Mohaddeseh Pouralimardan 2
1 Associate Professor of Economics, Department of Economics, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
2 M. A. in Economics, Department of Economics, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to evaluate projection bias in people’s beliefs and behavioral intentions under the influence of temperature changes. For the aforementioned evaluation using of a simple binary distinction under two temperature 22 C^0and 38 C^0, projection bias in  people’s beliefs and behavioral intentions about water and electricity consumption-reducing devices has been investigated. The statistical population of this study consisted of 203 Ilam residents. The ordered probit regression analysis revealed that projection bias is evident in people’s beliefs (importance level) and behavioral intentions (willingness to purchase) concerning water and electricity consumption-reducing devices in hot weather (38°C) compared to cool weather (22°C). Regarding both categories of saving water and electricity consumption, in hot weather compared to cool weather, the level of people’s belief about devices that reduce water and electricity consumption is more than their willingness to purchase. In addition, the results showed that there is the positive and significant relationship between belief in water consumption reducing devices and the level of education as well as between the willingness to purchase of water consumption reducing devices and financial situation. Nevertheless, no significant relationship between people’s beliefs and intentions as dependent variables and age, gender, residence status and residence dimensions as independent variables were found. The results of the present study could be used by the activists of the goods and services market as well as environmental activists. It also requires the attention of the government to support eco-friendly products by setting incentives for people and to encourage people to use these products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Projection Bias
  • Temperature Changes
  • Ordered Probit Regression
- احمدی، علی‌یار؛ سلامتیان، درنا؛ و روستا، فاطمه، (1399). «بررسی نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان شهر شیراز». مطالعات جامعه شناختی شهری، 10 (36): 50-88.
- اصغری‌جعفرآبادی، محمد؛ و محمدی، مومنه، (1393). «سری آمار: روش‌های متداول ناپارامتری». دیابت و متابولیسم ایران، ۱۴ (۳): ۱۶۲-۱۴۵.
- خلفی، علی‌اکبر؛ شیری، قاسمعلی؛ و پوراشرف، یاسان‌الله، (1397). «بررسی الگوی مصرف آب خانگی با رویکرد بخش‌بندی مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان آب خانگی شهرستان ایلام)». آب و فاضلاب، 29 (2): 59-67. doi: 10.22093/wwj.2017.51450.2160
- رحیمی، افسانه؛ مروت، حبیب؛ و فریدزاد، علی، (1395). «بررسی نقش نگرش‌ها و عقاید بر مصرف انرژی الکتریکی خانوارها در ایران». پژوهشنامه اقتصاد انرژی، 6 (21): 129-162. doi: 10.22054/jiee.2017.7975
- عسگری، حشمت‌اله؛ و جهانگیری، صفورا، (1400). «بررسی علیت متقابل تغییر اقلیم و مصرف انرژی در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران با روش تودا- یاماماتو». آمایش جغرافیایی فضا، 11 (42): 91-105. doi: 10.30488/gps.2021.220329.3192
- کریمی، یوسف؛ و صفاری‌نیا، مجید، (1384). «روان شناسی اجتماعی و تغییر نگرش مصرف کنندگان انرژی». انرژی ایران، 9(22) : 69-83.
- محمدجانی، اسماعیل؛ و یزدانیان، نازنین، (1393). «تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن». روند، 2(65-66): 117-144.
- معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران، (1398). مدل‌های نوین تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت برق.
- نصراله‌زاده، مهسا؛ فراهانی، مریم، (1399). «بررسی تأثیر آگاهی و آموزش های محیط زیستی در اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش خانگی و رابطه آن با سن و جنس شهروندان(مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران)». علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22 (5): 138-125. doi: 10.22034/jest.2021.39215.4440
- وحید، مجید؛ و رنجبر، محسن، (1397). «آسیب‌شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب در ایران (1392-1368)». سیاستگذاری عمومی، 5(4): 203-223. doi: 10.22059/ppolicy.2019.70453
 
- Ahmadi, A.; Salamatian, D. & Roosta, F., (2020). “An investigation of attitude and environmental behavior of Shirazi citizens”. Urban Sociological Studies, 10(36): 55-80. (in Persian).
- Ajzen, I., (1991). “The theory of planned behavior”. Organizational behavior and human Decision Processes, 50(2): 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Asgari, H. & Jahangiri, S., (2022). “Investigating the Causality of Climate Change and Energy Consumption in the Main Sectors of the Iranian Economy by Toda-Yamamato Method”. Geographical Planning of Space, 11(42): 91-105. doi: 10.30488/gps.2021.220329.3192. (in Persian).
- Asghari Jafarabadi, M. & Mohammadi M., (2015). “Statistical Series: Common Non-parametric. Methods”. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 14 (3) :145-162. (in Persian).
- Busse, M. R.; Pope, D. G.; Pope, J. C. & Silva-Risso, J., (2015). “The psychological effect of weather on car purchases”. The Quarterly Journal of Economics, 130(1): 371-414. https://doi.org/10.1093/qje/qju033.
- Clot, S.; Grolleau, G. & Ibanez, L., (2022). “Projection bias in environmental beliefs and behavioural intentions-An application to solar panels and eco-friendly transport”. Energy Policy, 160: 112645. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112645.
- Conlin, M.; O'Donoghue, T. & Vogelsang, T. J., (2007). “Projection bias in catalog orders”. American Economic Review, 97(4): 1217-1249. https://doi.org/10.1257/aer.97.4.1217
- Dimkić, D., (2020). “Temperature impact on drinking water consumption”. Environmental Sciences Proceedings, 2(1): 31. https://doi.org/10.3390/environsciproc2020002031.
- Egan, P. J. & Mullin, M., (2012). “Turning personal experience into political attitudes: The effect of local weather on Americans’ perceptions about global warming”. The Journal of Politics, 74(3): 796-809. https://doi.org/10.1017/S0022381612000448.
- Gilbert, D. T.; Gill, M. J. & Wilson, T. D., (2002). “The future is now: Temporal correction in affective forecasting”. Organizational behavior and human decision processes, 88(1): 430-444. https://doi.org/10.1006/obhd.2001.2982.
- Greene, W. H., (1993). Econometric Analysis, Macmillan. New York.
- Hirshleifer, D. & Shumway, T., (2003). “Good day sunshine: Stock returns and the weather”. The journal of Finance58(3): 1009-1032. http://dx.doi.org/10.1111/1540-6261.00556.
- Mohammad Jani, I. & Yazdanian, N., (2014). “The Analysis of Water Crisis Conjecture in IRAN and the Exigent Measures for its Management”. Trend .21(65-66): 117-144. (in Persian).
- Kholfi, A.; Shiri, G. & Poorashraf, Y., (2018). “Investigating the Consumption Pattern of Domestic Water by Segmentation Approach for Water Consumers (Case Study: Domestic Water Consumers in Ilam City)”. Journal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab, 29(2): 59-67. doi: 10.22093/wwj.2017.51450.2160 (in Persian).
- Lamp, S., (2018). “Sunspots that Matter: The Effect of Weather on Solar Technology Adoption”. Working paper Toulouse School of Economics: 17-879.
- Loewenstein, G.; O'Donoghue, T. & Rabin, M., (2003). “Projection bias in predicting future utility”. The Quarterly Journal of economics, 118(4): 1209-1248. https://doi.org/10.1162/003355303322552784.
- Lucas, R. E. & Lawless, N. M., (2013). “Does life seem better on a sunny day? Examining the association between daily weather conditions and life satisfaction judgments”. Journal of Personality and Social Psychology, 104(5): 872. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0032124.
- Nasrollahzadeh, M. & Farahani, M., (2020). “Investigating the Effect of Environmental Awareness and Education on Improving the Pattern of Energy Consumption on Household Sector and its Relationship with the Age and Sex of Citizens (Case Study: District 6 of Tehran Municipality)”. Journal of Environmental Science and Technology, 22(5): 123-138. doi: 10.22034/jest.2021.39215.4440 (in Persian).
- Oreg, S. & Katz-Gerro, T., (2006). “Predicting proenvironmental behavior cross-nationally: Values, the theory of planned behavior, and value-belief-norm theory”. Environment and behavior, 38(4): 462-483. https://doi.org/10.1177/0013916505286012.
- Rahimi, A.; Morovat, H. & Faridzad, A., (2016). “The Role of Attitudes and Beliefs on the Electrical Energy Consumption of Households in Iran”. Iranian Energy Economics, 6(21): 129-162. doi: 10.22054/jiee.2017.7975 (Persian in).
- Research deputy and Planning of the Iranian Electricity Industry Syndicate, (2019), Iran Electrica Industry Synicate. (in Persian).
- Karimi, Y & Safarinia, M., (2005). “Social psychology and changing attitudes of energy consumers”. Iranian Jouranl of Energy, 9 (3): 69-83. (in Persian).
- Sinha, J. & Bagchi, R., (2019). “Role of ambient temperature in influencing willingness to pay in auctions and negotiations”. Journal of Marketing, 83(4): 121-138. https://doi.org/10.1177/0022242919841595.
- Vahid, M. & ranjbar, M., (2019). “Political dimension of water governance in iran(1989-2013). A Critical Study”. Public Policy, 4(4): 203-223. doi: 10.22059/ppolicy.2019.70453 (in Persian).
- Zwebner, Y.; Lee, L. & Goldenberg, J., (2013). “The temperature premium: Warm temperatures increase product valuation”. Journal of Consumer Psychology, 24(2): 251-259. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2013.11.003.