ارزیابی اثرات خارجی آلودگی هوای ناشی از حمل‌و‌نقل شبکۀ شهری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد شهری، دانشکدۀ علوم ادارای و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم ادارای و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم ادارای و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

امروزه کلان شهرهای زیادی در سرتاسر دنیا گریبان‌گیر آلودگی هوا هستند و تلاش‌های زیادی در جهت کنترل این آلودگی صورت می‌گیرد. از آنجایی‌که یکی از مهم‌ترین منابع آلودگی هوا، منابع متحرک هستند، در این مقاله سعی شده است تا برآوردی از هزینه‌های اقتصادی آلودگی هوای PM2.5 منتشرشده توسط وسایل نقلیۀ موتوری انجام شود. در این‌راستا، ابتدا براساس نتایج مدل جمعی تعمیم‌یافته و با استفاده از سهم ترافیک از آلودگی، به برآورد غلظت آلایندگی ایجاد شده توسط ترافیک پرداخته، سپس براساس مدل AirQ+ اثرات بهداشتی آلودگی ارزیابی شده است. درنهایت با استفاده از رویکرد ارزش آماری زندگی و پرداخت‌های جبرانی (نرخ دیه)، به تخمین هزینه‌های اقتصادی ناشی از آلودگی هوای انتشاریافته توسط وسایل‌نقلیه موتوری برای شهر اصفهان در سال 1397 پرداخته‌ شده است. نتایج بیانگر این است که 150 نفر به علت آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری دچار مرگ زودرس شدند. هزینه‌های اقتصادی براساس روش ارزش آماری زندگی به‌طور متوسط 57.9 میلیون دلار در سال برآورد گردید؛ همچنین این هزینه براساس روش دیه 30.4 میلیارد تومان در سال بر جامعه تحمیل شده است. ارزیابی اثرات بهداشتی آلودگی هوا یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینۀ اجتماعی آلودگی هوا می‌باشد؛ چراکه با اجرای تحلیل‌های هزینه-فایده، می‌توان به معیار مناسبی برای اولویت‌بندی اقدامات کنترلی در جهت کاهش آلودگی هوا دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valuation of External Effects of Air Pollution Due to Urban Transportation Network - Case study: Isfahan

نویسندگان [English]

  • mozhgan soleimani 1
  • Nemat Ollah AKbari 2
  • Babak Saffari 3
1 Ph.D. candidate of Economics, Department of Economics, University of Isfahan, Iran
2 Professor of Economics, Department of Economics, University of Isfahan
3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, University of Isfahan
چکیده [English]

Most populous cities in the world are currently facing the air pollution problem, and Iran is no exception. Since one of the most important sources of air pollution is mobile sources, this paper tries to estimate the health effects and economic costs of PM2.5 concentration emitted by transportation in the urban network of Isfahan during 2018-2019. In this regard, for more detail, we estimate the concentration of pollution caused by vehicles by using the results of the Generalized Additive Model (GAM). We also calculate the spatial distribution of pollution in Isfahan using ArcGIS.  Then, the health impacts of air pollution caused by motor vehicles are assessed using the AirQ+. Damages and economic costs of these health impacts are finally estimated by value of a statistical life and mortality rate approach. The results indicate that the mean concentrations for 2018 is 31.03 µg/m3. Using the results of Generalized Additive Model based on the shares obtained for traffic in the five areas studied in Isfahan, the concentration of PM2.5 pollution caused by urban traffic is 4.94 µg/m3. In general, 607 (95%Coeffecient Interval: 404-789) premature deaths in adults in 2018 can be attributed to PM2.5 pollution in Isfahan, among which 150 premature deaths are because of PM2.5 pollution caused by motor vehicles. Using the value of a statistical life approach, the estimated total annual economic cost of traffic pollution in 2018 is USD 57.9 million and 304 billion IRR per year using compensation payment (mortality cost).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Valuation
  • AirQ+ Model
  • Value of Statistical Life
  • Road Transport
  • Generalized additive model
آمارنامه شهر اصفهان-فصل مدیریت شهری. (1397). Retrieved from http://www.isfahanold.ir/Index
اسدیان، بهنام، (1392). «برآورد هزینۀ اجتماعی مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در اثر مصرف سوخت‌های فسیلی در شهر مشهد». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمدعلی فلاحی، اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.  
ارشدی‌پور، اعظم؛ باباصفری، عبدالمجید؛ خلیلیان، مائده؛ گلستان‌نژاد، ابوالقاسم؛ موسوی، رسول؛ و نصری، اعظم، (1392). اطلس کلان شهر اصفهان،  Retrieved from https://new.isfahan.ir/Index
حجازی، رخشاد؛ و تونی، امیدرضا، (1396). «برآورد هزینه‌های خارجی ناشی از آلودگی هوای کلانشهر کرج ناشی از بخش حمل‌و‌نقل». مطالعات علوم محیط‌زیست، دوره2، شمارۀ 4، صص: 582-588
حسینی، نونا؛ و مزرعتی، محمد، (1383). «برآورد هزینه‌های اجتماعی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی بر سلامت ساکنان تهران». فصلنامۀ مطالعات اقتصادی انرژی، شمارۀ 1(3)، صص: 10-25.
خداپناه، مسعود، (1389). «پیامدهای بیرونی حمل‌و‌نقل با خودروی شخصی در شهر تهران و هزینۀ اجتماعی آن». رسالۀ دکتری، استاد راهنما: بهروز هادی زنور، اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی.  
دانش‌جعفری، داوود؛ آماده، حمید؛ و خون‌سیاوشان، شادیه، (1394). «برآورد خسارات ناشی از پدیدۀ ریزگردها بر سلامت افراد در ایران (مطالعۀ موردی: استان‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان)». محیط‌شناسی، شمارۀ 41(3)، صص: 573-587.
سازمان حفاطت محیط‌زیست، (1398). جدول مقایسۀ شاخص کیفیت هواRetrieved from  http://isfahan-doe.ir/Index
ملکی، شهرام، (1394). «مدل‌سازی اثرات بهداشتی براساس آلاینده‌های جوی با کاربرد مدل‌هایAirQ, Aermod». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: محمد مسافری، جغرافیا، دانشگاه تبریز.  
یاری، فاطمه، (1392). «برآورد هزینه‌های بیمارستانی و مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا». کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: غلامحسین کیانی، اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 
Ainy, E.; Soori, H.; Ganjali, M.; Le, H. & Baghfalaki, T., (2014). “Estimating cost of road traffic injuries in Iran using willingness to pay (WTP) method”. PLoS One, No. 9(12), e112721.
Alberini, A. & Krupnick, A., (2000). “Cost-of-illness and willingness-to-pay estimates of the benefits of improved air quality: evidence from Taiwan”. Land Economics, No. 1, Pp: 37-53.
Ansari, M. & Ehrampoush, M. H., (2019). “Meteorological correlates and AirQ+ health risk assessment of ambient fine particulate matter in Tehran, Iran”. Environmental research, No. 170, Pp: 141-150.
Arfaeinia, H.; Kermani, M.; Aghaei, M.; Bahrami Asl, F. & Karimzadeh, S. (2014). “Comparative investigation of health quality of air in Tehran, Isfahan and Shiraz metropolises in 2011-2012”. Journal of Health in the Field, No. 1(4), Pp: 37-44.
Bahrami Asl, F.; Leili, M.; Vaziri, Y.; Arian, S. S.; Cristaldi, A.; Conti, G. O. & Ferrante, M., (2018). “Health impacts quantification of ambient air pollutants using AirQ model approach in Hamadan”, Iran. Environmental research, No. 161, Pp: 114-121.
Bayat, R.; Ashrafi, K.; Motlagh, M. S.; Hassanvand, M. S.; Daroudi, R.; Fink, G. & Künzli, N., (2019). “Health impact and related cost of ambient air pollution in Tehran”. Environmental research, No. 176, Pp: 108547.
Brajer, V.; Hall, J. & Rahmatian, M., (2012). “Air pollution, its mortality risk, and economic impacts in tehran, iran”. Iranian journal of public health, No. 41(5), Pp: 31
Burnett, R.T., et al. (2014). “An integrated risk function for estimating the global burden of disease attributable to ambient fine particulate matter exposure”. Environmental health perspectives, No. 122(4), Pp: 397-403.
Burnett, R.; Chen, H.; Szyszkowicz, M.; Fann, N.; Hubbell, B.; Pope, C. A.; . . . Weichenthal, S., (2018). “Global estimates of mortality associated with long-term exposure to outdoor fine particulate matter”. Proceedings of the National Academy of Sciences, No. 115(38), Pp: 9592-95.
Burnett, R. T.; Pope III, C. A.; Ezzati, M.; Olives, C.; Lim, S. S.; Mehta, S.; . . . Brauer, M., (2014). “An integrated risk function for estimating the global burden of disease attributable to ambient fine particulate matter exposure”. Environmental health perspectives, No. 122(4), Pp: 397-403.
Cravioto, J.; Yamasue, E.; Okumura, H. & Ishihara, K. N., (2013). “Road transport externalities in Mexico: Estimates and international comparisons”. Transport policy, No. 30, Pp: 63-76.
De Marco, A.; Amoatey, P.; Khaniabadi, Y. O.; Sicard, P. & Hopke, P. K.; (2018). “Mortality and morbidity for cardiopulmonary diseases attributed to PM2.5 exposure in the metropolis of Rome, Italy”. European Journal of Internal Medicine, No. 57, Pp: 49-57.
Dehghan, A.; Khanjani, N.; Bahrampour, A.; Goudarzi, G. & Yunesian, M., (2018). “The relation between air pollution and respiratory deaths in Tehran, Iran-using generalized additive models”. BMC pulmonary medicine, No. 18(1), Pp: 49.
Guo, X.; Cheng, S.; Chen, D.; Zhou, Y. & Wang, H., (2010). “Estimation of economic costs of particulate air pollution from road transport in China”. Atmospheric Environment, No. 44(28), Pp: 3369-3377.
Gustafsson, M.; Lindén, J.; Tang, L.; Forsberg, B.; Orru, H.; Åström, S. & Sjöberg, K. (2018). “Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated health impacts”. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd.
Hajizadeh, Y.; Jafari, N.; Mohammadi, A.; Momtaz, S. M.; Fanaei, F. & Abdolahnejad, A., (2020). “Concentrations and mortality due to short-and long-term exposure to PM 2.5 in a megacity of Iran (2014–2019)”. Environmental Science and Pollution Research, Pp: 1-11.
Han, F.; Lu, X.; Xiao, C.; Chang, M. & Huang, K., (2019). “Estimation of Health Effects and Economic Losses from Ambient Air Pollution in Undeveloped Areas: Evidence from Guangxi, China”. International journal of environmental research and public health, No. 16(15), Pp: 2707.
Hanemann, W. M. (1994). “Valuing the environment through contingent valuation”. Journal of economic perspectives, No. 8(4), Pp: 19-43.
Heger, M. & Sarraf, M., (2018). “Air pollution in Tehran: health costs, sources, and policies”. Environment and Natural Resources Global Practice Discussion Paper, No. 6, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29909 License: CC BY 3.0 IGO.
Héroux, M.-E., et al., (2015). “Quantifying the health impacts of ambient air pollutants: recommendations of a WHO/Europe project”. International journal of public health, No. 60(5): Pp: 619-627.
Janjani, H.; Hassanvand, M. S.; Kashani, H. & Yunesian, M., (2020). “Characterizing Multiple Air Pollutant Indices Based on Their Effects on the Mortality in Tehran, Iran during 2012–2017”. Sustainable Cities and Society, No. 59, Pp: 102222.
Karimi, A.; Shirmardi, M.; Hadei, M.; Birgani, Y. T.; Neisi, A.; Takdastan, A. & Goudarzi, G., (2019). “Concentrations and health effects of short-and long-term exposure to PM2. 5, NO2, and O3 in ambient air of Ahvaz city, Iran (2014–2017)”. Ecotoxicology and Environmental Safety, No. 180, Pp: 542-548.
Karimi, H.; Soffianian, A.; Mirghaffari, N. & Soltani, S., (2016). “Determining air pollution potential using geographic information systems and multi-criteria evaluation: A case study in isfahan province in Iran”. Environmental Processes, No. 3(1), Pp: 229-246.
Karimzadegan, H.; Rahmatian, M.; Farhud, D. & Yunesian, M., (2008). “Economic Valuation of Air Pollution Health Impacts in the Tehran Area, Iran”. Iranian journal of public health, No. 37(1), Pp: 20-30.
Krewski, D.; Burnett, R. T.; Goldberg, M. S.; Hoover, K.; Siemiatycki, J.; Jerrett, M.; . . . White, W. (2000). “Reanalysis oft the Harvard Six Cities Study and the American Cancer Society Study of particulate air pollution and mortality”. Health Effects Institut, Cambridge, MA.
Krewski, D.; Jerrett, M.; Burnett, R. T.; Ma, R.; Hughes, E.; Shi, Y.; . . . Calle, E. E., (2009). “Extended follow-up and spatial analysis of the American Cancer Society study linking particulate air pollution and mortality”. Health Effects Institute Boston, MA.
Künzli, N.; Medina, S.; Kaiser, R.; Quenel, P.; Horak Jr, F. & Studnicka, M., (2001). “Assessment of deaths attributable to air pollution: should we use risk estimates based on time series or on cohort studies?” American journal of epidemiology, No. 153(11), Pp: 1050-1055.
Liu, W.; Xu, Z. & Yang, T., (2018). “Health effects of air pollution in China”. International journal of environmental research and public health, No. 15(7), Pp: 1471.
McCubbin, D. R. & Delucchi, M. A., (1999). “The health costs of motor-vehicle-related air pollution”. Journal of Transport Economics and Policy, No. 33(3), Pp: 253-286.
Meisner, C.; Gjorgjev, D. & Tozija, F., (2015). “Estimating health impacts and economic costs of air pollution in the Republic of Macedonia”. South Eastern European Journal of Public Health (SEEJPH). No. 4.
Menz, T. & Welsch, H., (2010). “Population aging and environmental preferences in OECD countries: The case of air pollution”. Ecological Economics, No. 69(12), Pp: 2582-2589.
Miri, M.; Aval, H. E.; Ehrampoush, M. H.; Mohammadi, A.; Toolabi, A.; Nikonahad, A., . . . Abdollahnejad, A., (2017). “Human health impact assessment of exposure to particulate matter: an AirQ software modeling”. Environmental Science and Pollution Research, No. 24(19), Pp: 16513-16519.
Mohamadnejad, N.; Assari Arani, A.; Keshavarz Haddad, G. & Faraji Dizaji, S., (2020). “Statistical Value of Life and Health Capital in Iran”. 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies, No. 27(92), Pp: 197-225.
Narain, U. & Sall, C., (2016). “Methodology for valuing the health impacts of air pollution: discussion of challenges and proposed solutions”. World Bank Report.
Omidi, Y.; Goudarzi, G.; Heidari, A. M. & Daryanoosh, S. M., (2016). “Health impact assessment of short-term exposure to NO2 in Kermanshah, Iran using AirQ model”. Environ. health eng. manag., No. 3(2), Pp: 91-97.
Pařil, V. & Tóthová, D., (2020). “Assessment of the burden on population due to transport-related air pollution: The Czech core motorway network”. Journal of Cleaner Production, No. 275, Pp: 123111.
Pascal, M.; Corso, M. & Ung, A., (2011) “Guidelines for assessing the health impacts of air pollution in European cities”. Aphekom project. Work package 5.
Quah, E. & Boon, T. L., (2003). “The economic cost of particulate air pollution on health in Singapore”. Journal of Asian Economics, No. 14(1), Pp: 73-90.
Shahbazi, H. & Khoddam, N., (2020). “Tehran Air and Sound Quality Report in 2019”. Report. Retrieved from https://hshahbazi.ir/fa
Soleimani, M. & Amini, N., (2017). "Source identification and apportionment of air pollutants in Iran". Journal of Air Pollution and Health, No. 2(1), Pp: 57-72.
Tischer, V. Fountas, G.; Polette, M. & Rye, T., (2019). “Environmental and economic assessment of traffic-related air pollution using aggregate spatial information: A case study of Balneário Camboriú, Brazil”. Journal of Transport & Health, No. 14, Pp: 100592.
World Bank (2016). “The cost of air pollution: strengthening the economic case for action. Washington”. World Bank Group.
World Bank web site, (2020a). “GDP per capita (current US$) - OECD members”.
World Bank web site, (2020b). “GDP per capita (current US$) - Iran, Islamic Rep”.
World Health Organization (2018). “AirQ+: Software tool for health risk assessment of air pollution”.
Zarabi, A.; Mohammadi, J. & Abdollahi, A., (2010). “Investigation and evaluation of fixed and mobile sources in air pollution in Isfahan”. Iranian Journal of Geography, No. 2(1), Pp: 1-18.