بررسی اثرات القایی قیمت انرژی بر روی تغییرات فناوری کارگاه‌های صنعتی ایران و ارزیابی آثار محیط زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

انرژی یکی از عوامل اصلی تولید و یکی از مؤلفه­های موثر بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. به علت کمیابی منابع انرژی و عدم تجدید پذیری بسیاری از آن‌ها، انسان‌ها علاوه بر این­که به طور مستمر به دنبال منابع جدید انرژی می‌باشند، همواره به دنبال راهکارهاییبوده‌اند تا از طریق افزایش کارایی، مصرف انرژیرا کاهش دهند تا بدین­گونه توسعه پایدار حاصل گردد و منافع نسل‌های آتی نیز تأمین شود. از این‌رو در این مطالعه به بررسی اثر القایی قیمت انرژی بر روی تغییر فناوری و میزان انتشار آلودگی در صنایع ایران پرداخته شده است. جامعه­ی آماری مورد نظر شامل 21 صنعت (کد isic دو رقمی) طی دوره‌ی زمانی 1374-1386 می‌باشد. در این مطالعه با استفاده از تابع فاصله­ی جهت­دار مدل مورد نظر تصریح و با استفاده از شاخص تغییر بهره‌وری(PCH)، اثر تغییر قیمت انرژی بر میزان تغییر فناوری و آلودگی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که بین قیمت‌های نسبی انرژی و تغییرات فناوری در ایران طی دوره­ی مورد مطالعه رابطه مشخصی وجود ندارد و همچنین بین قیمت‌های نسبی انرژی و انتشار آلودگی نیز در طی دوره­ی مورد مطالعه رابطه­ی مستقیم وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Study of Energy Price-Induced Effects on Technological Changes in Iran’s Industrial Plants and Assessing Environmental Outcomes

نویسندگان [English]

  • zeynalabedin sadeghi 1
  • shahram golestani 1
  • ehsan bafrani 2
چکیده [English]

Energy is one of the main factors affecting the economic growth and development of the countries. Due to the scarcity of some energy resources and their non-renewability, new ways to decrease energy consumption should be pursued in order to secure sustainable development and future generations’ benefits.
So in this paper the effect of energy induced price on technology change and the extent of pollution emission in industries is studied. The statistical populationconsists of Iranian industries including 21 industries (two-digit isic code) is investigated over the period of 1995-2007. In this study, using direct distance function and the effect of energy price on the extent of technology change and pollution using productivity change index (PCI) is investigated by specified model. The results indicate that there is no relationshipbetweentechnological changes andrelative prices of Iniran energy during the studied period. Also, there found a directrelationship between relativeprices of energyand pollution during the period.