اثر بی ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران؛ تجزیه و تحلیل مدل چرخشی مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دانش آموخته ی علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

  با توجه به تأثیر گسترده­ی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت آن در رشد و توسعه­ی اقتصادی، در این مقاله به بررسی تأثیر بی­ثباتی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره­ی 1347-1389 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی­ثباتی قیمت نفت با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از مدل­های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ به بررسی تأثیر این شاخص بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته می­شود. برای برآورد مدل غیرخطی بر اساس تابع راستنمایی، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت­های مدل MS برگزیده شد.
   یافته­های حاصل از تخمین مدل­ مارکوف سوئیچینگ (MS-AR)، حاکی از آن است که شاخص بی­ثباتی قیمت نفت با در نظر گرفتن دو رژیم متفاوت و در طول وقفه­ها تأثیر منفی و معنادار بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته و شدت اثرگذاری بی­ثباتی قیمت نفت در هر دو رژیم، متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 می­باشد. یافته­های تجربی مقاله­ی فوق، دلالت­های مفیدی را برای سیاست­گذاران اقتصادی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی­ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی هستند فراهم می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Price Volatility on Iran's GDP Growth A Markov Model Analysis

نویسندگان [English]

  • seyed kamal sadeghi 1
  • mohamad ali motafakkerazad 2
  • mohsen PourebadollahanCovich 3
  • atabak Shahbazzadehkhiavi 4
چکیده [English]

Considering the major impact which volatility in the oil prices has on various sectors of Iran's economy and the importance of that role in economic growth and development, this paper intends to investigate the effects of the volatility in oil prices on Iran's output growth for the period of 1968 to 2010. To that end, oilprice volatilityindex has been estimated incorporating with EGARCH (0, 1) model using the Markov-Switching's nonlinear models to investigate the effects of the impact of oil price volatility on Iran's output growth. Estimations obtained through the Markov Switching models indicated that MSIAH model with two regimes out of the various MS model are the most suitable ones. The result of the estimations obtained through the Markov Switching models indicated that the oil price volatilityindex with considering two different regimes and lagging time intervals are significant and effect on the GDP growth and strongly influence of oil price volatility both two regimes had different and regime 1 stranger regime 2. The practical implications of these findings could be beneficial to the investors and policy makers who need to be aware of the exact nature of the effects which oilprice volatility has on the economic growth.