بررسی تأثیر اجلاس اوپک بر درآمدهای نفتی ایران (رهیافت مدل ترکیبی SVAR- Quantile)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران

چکیده

با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای عضو اوپک ازجمله ایران به قیمت نفت خام و درآمدهای حاصل از صادرات آن و با توجه به این واقعیت که یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت خام، تصمیمات اوپک می­باشد، در این پژوهش، به بررسی تأثیر بیانیه‌های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) بر درآمدهای صادراتی نفت ایران پرداخته ­شد. لذا، از داده‌های ماهانه دوره 2018-1986 (در قالب سه کوانتیل: قیمت نفت خام براساس متوسط تگزاس غربی، کمتر از 40 دلار (Q-reg1)، بین 40 تا 70 دلار (Q-reg2) و بیش از 70 دلار (Q-reg3) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب روش کوانتیل استفاده شد. نتایج برآورد توابع واکنش آنی (IRF) در کوانتیل­های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از بازه کمتر از 40 دلار به بازه بین 40 تا 70 دلار و سپس بازه بیش از 70 دلار، تأثیرپذیری درآمدهای صادراتی نفت ایران از قیمت نفت کاهش می­یابد. از طرف دیگر، در کوانتیل­های قیمت نفت خام کمتر از 40 دلار، بین 40 تا 70 دلار و بیش از 70 دلار، ابتدا شوک ناشی از بیانیه کاهش، سپس شوک ناشی از بیانیه افزایش و در نهایت، شوک ناشی از بیانیه ثبات سطح تولید اوپک بر درآمدهای صادراتی نفت ایران اثرگذار می­باشند. همچنین، با افزایش قیمت نفت خام، از اثرگذاری بیانیه‌های یاد شده بر درآمدهای نفتی ایران کاسته می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the OPEC Summit on Iran's Oil Revenue (SVAR-Quantile Hybrid Model Approach)

نویسندگان [English]

  • leila jamali 1
  • seyed nematallah mousavi 2
  • Abbas Aminifard 3
1 Department of Gas and Oil Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad university,Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Given the economic dependence of OPEC member countries, including Iran, on crude oil prices and export earnings, and considering the fact that one of the factors affecting crude oil prices is OPEC decisions, in this study, we investigate the impact of OPEC Summit Statements (increase, decrease and stabilization of production levels) focused on Iran's oil export earnings. Therefore, from the monthly data for the period 2018-1986 in the form of three quantities: West Texas crude oil prices are below $ 40 (Q-reg1), between $ 40 and $ 70 (Q-reg2) and above $ 70 (Q-). reg3) and Structural Vector Autoregressive Model (SVAR) were used in the quantile method. The results of the estimation of the instantaneous reaction functions (IRF) in the quintiles showed that the impact of Iranian oil export earnings on oil prices increased from $ 40 to $ 40 and then $ 70. Decreases. On the other hand, in quintiles of crude oil prices below $ 40, between $ 40 and $ 70 and above $ 70, first the shock caused by the statement declines, then the shock caused by the statement increases and finally, the shock caused by the level stability statement OPEC production affects Iran's oil export earnings. Also, as crude oil prices rise, the impact of these statements on Iran's oil earnings is diminished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • OPEC Statement
  • crude oil price
  • Structural Vector Auto Regression Model
  • Quantitative Method
  • Iranian Oil Export Revenue