همبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی (کاربرد الگوی M-GARRCH رهیافت DCC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بزرگمهر قائنات

2 دکتری اقتصاد، مدرس دانشگاه بزرگمهر قائنات

چکیده

با توجه به تعامل کشورها در سطح جهانی، پویایی بازارهای بین­المللی می­تواند اقتصاد داخلی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. تغییرات شرایط اقتصادی و نااطمینانی وابسته به آن در اقتصادهای مختلف جهان بر روابط تجاری و متغیرهای تجارت خارجی اثر می­گذارد. در این مطالعه، تأثیر عدم‌اطمینان سیاست اقتصادی جهانی بر نوسان متغیرهای صادرات، واردات و نرخ ارز در ایران با استفاده ازداده­های ماهانه برای دوره زمانی فروردین 1383 تا اسفند 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده در ایران با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH)  بررسی شده است. نتایج بدست آمده از الگوی تحقیق نشان می­دهد که استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا مناسب­­تر از الگوی همبستگی­ شرطی ثابت است. براساس نتایج تحقیق، نوسانات سیاست اقتصادی جهانی اثر معنی­دار بر نوسانات نرخ ارز، صادرات و واردات حقیقی دارد. این شاخص رابطه مثبت با نوسان واردات ­­­و نرخ ارز، و رابطه منفی با نوسان صادرات دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی می­تواند تجارت بین­المللی ایران را تحت تأثیر قرار دهد و سیاست­گذاران باید به ساختار همبستگی میان بازارهای داخلی و شرایط جهانی توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Correlation Of Exchange Rate, Export And Import Volatility With The Global Economic Policy Uncertainty Index (Application of M-GARRCH and DCC Approach)

نویسندگان [English]

  • Malihe Ashena 1
  • Hamid Laal khezri 2
1 Department of Humanities, Bozorgmehr University of Qaenat, Qaen, Iran
2 Bozorgmehr University of Qaenat
چکیده [English]

Given the interaction of countries at the global level, the dynamics of international markets can affect the domestic economy of countries. Changes in economic conditions and related uncertainties in different economies of the world affect trade relations and foreign trade variables. In this study, the effect of global economic policy uncertainty on the volatility of export, import and exchange rate variables in Iran has been investigated using monthly data for the period April 2004 to March 2017. The correlation of the mentioned variables in Iran has been investigated using the dynamic conditional correlation model of GARCH (DCC-GARCH). The results obtained from the model show that the use of dynamic conditional correlation model is more appropriate than the fixed conditional correlation model. According to the research results, volatility in global economic policy have a significant effect on volatility of exports, imports and real exchange rates. The results of this article show that fluctuations in global economic policy may have different effects on Iran's trade with other countries. If different firms with different financing need to export or import, then it is acceptable that economic policy fluctuations should have a different impact on their international trade decisions, and ultimately economic activity will be subject to change. Given the impact of global economic policy uncertainty on trade, policymakers must consider the impact of global economic developments on the domestic economy in their decisions, and pay attention to the structure of the correlation between domestic markets and global conditions. In this regard, the necessary support programs should be set for activities that are most affected by global developments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Economic Policy Uncertainty
  • Trade
  • Exchange rate
  • Dynamic Conditional Correlation Model
  • Iran