اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایۀ انسانی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از  عوامل شتاب‌دهندۀ رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه  طی سال‌های اخیر می‌باشد. موضوع مهم و موردتوجه اقتصاددانان چگونگی اثر FDI  بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان است. در اقتصاد بسته، هیچ‌گونه دسترسی به ابزار‌های مالی خارجی و پس‌انداز وجود ندارد؛ زیرا چنین اقتصادی صرفاً متکی به پس‌انداز‌ها و منابع سرمایه‌گذاری خارجی است. اما در اقتصاد باز، سرمایه‌گذاری یا از منابع پس‌اندازهای داخلی و یا از سرمایه‌گذاری خارجی تأمین می‌شود. در این مطالعه اثر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی 30 کشور منتخب اسلامی بررسی می‌شود. برای تخمین مدل از تکنیک PMG که برای پانل‌های نامتجانس پویا استفاده شده است و دورۀ زمانی موردمطالعه 1992-2016 می‌باشد. نتایج تحقیق نشان‌داد که FDI  دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه است. البته اثر متقابل FDI  و سرمایۀ انسانی، FDI  و تجارت باز بر رشد اقتصادی بیشتر از اثرات انفرادی آن‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. براساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می‌شود که دولت‌ها باید سیاست‌های مالی، پولی و تجاری مناسب را برای مساعد نمودن محیط جهت جذب جریان سرمایۀ خارجی به‌عنوان مکملی برای سرمایۀ خارجی به‌کار برند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth: Evidence from Selected Islamic State Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mowlaei 1
  • Aburaihan Intezar 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 M.A. in Economics, Department of Economics, Faculty of Economic and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Foreign direct investment (FDI) as a growth accelerating component has received a great attention in developed countries even in developing and less developed countries during recent years. It has a matter of greater concern for the economists how FDI affects economic growth of the host country economy. In closed economy there is no access to the foreign instruments and savings, this type of economy solely based on the domestic savings and investment sources. But in open economy, the investment comes from both sources either from domestic savings or foreign capital inflows like FDI. FDI enables the host country to achieve the investment level beyond its capacity to improve GDP and economic growth.  FDI encourages the process of economic growth by filling up the saving-investment gap; transferring advanced technology, new entrepreneurship. This study investigates the impact of Foreign Direct Investment on economic growth in 30 Islamic countries. The econometric model is estimated by using Pooled Mean Group (PMG) for dynamic heterogeneous panels over the period 1992-2018.  The results of the study show that FDI inflows have positive and significant effects on economic growth. Of course, the impacts of interaction terms between FDI and human capital; FDI, and trade openness on economic growth are more than each of them separately in the long and short run.  The study suggests that the Islamic governments should design and implement appropriate fiscal, monetary and trade policies to make and improve an enabling environment to attract foreign Capital inflows as a supplementary source of domestic investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth
  • Foreign Direct Investment‌
  • Human Capital
  • Islamic countries
  • Pooled Mean Group
Adhikar, B. K. (2015), “Dynamic Effects of FDI, Trade Openness, Capital Formation, and Human Capital on the Economic Growth Rate in the Least Developed Economies: Evidence from Nepal”. International Journal of Trade, Economics, and Finance, 5(1):1-7.
Adfabi, R.A. (2011). “Effects of FDI and Human Capital on Economic Growth in Sub-Saharan Africa”, Pakistan Journal of Social Sciences, 8(1):23-38.
Afolabi, L.O. & Bakar, N.A. (2016), “Casual Link between Trade, Political Instability, FDI and Economic Growth-Nigeria Evidence”. Journal of Economics Library, 3(1): 100-110.
Adusah-Poku, F. (2016).” Which form of Foreign Capital Inflows Enhance Economic Growth? Empirical in Sub-Saharan Africa”. Asian Economic and Financial Review. 6(10):557-570.
Agbolia. F.W. (2014), “Modelling the Impact of FDI and Human Capital on Economic Growth: Empirical Evidence from the Philippines”, Journal of the Asia Pacific Economy, 19 ():272-289.
Ali, N. & Mingque, Y. (2018), “Does Foreign Direct Investments Lead to Economic Growth? Evidence from Asian Developing Countries”. International Journal of Economic and Finance, 10 (3): 109-119.
Ayanwale, A.B. (2007), “FDI and Economic Growth: Evidence from Nigeria”. Nairobi: Asian Economic Research Consortium.
Barrel, R. & Pain, N. (1997), “Foreign Direct Investment, Technological Change, and Economic Growth within Europe”, The Economic Journal, 107 (445): 1770-1786.
Chaudhuri, S., Shigemi, Y. & Ujjaini, M. (2006), “The Inflow of Foreign Capital and Trade Liberalization in a Model with an Informal Sector and Urban Unemployment”. Pacific Economic Review, 11(1): 205-2015.
Dkhili, H. & Ben Dhiab, L. (2018), “The Relationship between Economic Freedom and FDI versus Economic Growth: Evidence from the GCC Countries”, Journal of Risk and Financial Management, 11(4):1-17. 
Emmanuel, O. N. B. (2014), “Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Experience of CEMAC Countries”. Journal of Finance and Economics, 2(1):1-14.
 Fambon, S. (2013), “Foreign Capital Inflow and Economic Growth in Cameroon”. United Nations University­–WIDER, Working Paper­, No. 2013/124.
Faruk, M. O. (2013), “The Effect of FDI to Accelerate the Economic Growth of Bangladesh and Some Problems and Prospects of FDI”. Asian Business Review, 2 (4): 37-43.
Habibi, F. & Karimi, M.S. (2017), “Foreign Direct Investment and Economic Growth, Evidence from Iran and GCC”.  Iranian Economic Review, 21 (3): 601-620.
Inash, B. (2013), “Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth in Ghana”. International Journal of Economic Practices and Theories, 2 (3): 115-121.
Inekwe, J. M. (2013), “FDI, Employment and Economic Growth in Nigeria”. African Development Review, 25(4): 421-433.
Jawaid, S. T. & Saleem, S. M. (2017), “Foreign Capital Inflows and Economic Growth of Pakistan”. Journal of Transnational Management, 22 (2): 121-149.
Johnson, A. (2006), “The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic Growth”. CESIS Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation, 58: 1-57.
Kandiero, T. & Chitiga, M. (2006), “Trade Openness and Foreign Direct Investment in Africa: Economics”. South African Journal of Economic and Management Sciences, 9(3): 355-370.
Khan, M. A. (2007), “Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Role of Domestic Financial Sector”. PIDE Working No. 2007:18. Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan.
Kotrajarou, P., Tubtimong, B. & Wiboonchutikula, P. (2011), “Does FDI Enhance Economic Growth?­: New Evidence from East Asia”. Asian Economic Bulletin, 28(2): 183-202.
Mah J.S. (2010), “Foreign Direct Investment Inflows and Economic Growth: The Case of Korea (2010)”. Review of Development Economics, 14(4):726-735.
Moniruzzaman, M. (2010), “Inward FDI performance in the Muslim World: Assessing Business and Political Environments”. Journal of Economic Cooperation and Development, 31 (1): 85-118.
Ndambendia, H. & Njoupouognigni, M. (2010), “Foreign Aid, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: Evidence from Pooled Mean Group Estimator (PMG)”. International Journal of Economics and Finance, 2(3): 39-45.
Ozgur, E.; Asli. K. and Nukhet, D. (2004). The Comparative Socio-economic Development Level of Islamic Countries. Journal of Economic Cooperation and Development, 25(3):35-46.
Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999), “Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels”. Journal of the American Statistical Association, 94(446):621-634.
Raza, S.A., M.S. Sabir & Mehboob, F. (2011), “Capital Inflows and Economic Growth in Pakistan”. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, MPRA Paper, No. 36790 Greenwich.
Ram, R. & Kevin, H. (2002), “Foreign Direct Investment and Economic Growth: Evidence from Cross-Country Data for the 1990s”. Economic Development and Cultural Change, 51 (1):205-215.
Ramirez, M.D. (2000), “Foreign Direct Investment in Mexico: A Co-integration Analysis”. Journal of Development Studies, 37 (1): 138-162.
Rehman, S. & Ahmad, H.K. (2016), “The Impact of Foreign Capital Inflows on Economic Growth: Pooled Mean Group Analysis for Developing Countries”. Pakistan Economic and Social Review, 54(2):191-203.
Shah, M.H. and Khan, Y. (2016), “Trade Liberalization and FDI Inflows in Emerging Economics”. Business and Economics Review, 8 (1): 35-52.
Su, Y. & Liu, Z. (2016), “The Impact of FDI and Human Capital on Economic Growth: Evidence from Chinese Cities”, China Economic Review, 37(1): 97-109.
Tiwari, A. K. (2011), “Foreign Aid­, FDI, Economic Freedom and Economic Growth in Asian Countries”. Global Economy Journal, 11(3): 1-26.
Zhang, K. H. (2003), “Foreign Direct Investment in China: 1978-2002”. Asian Economic and Political Issues, 8 (1): 1-18.  
Zhao, Z. & Zhang, K. H. (2010), “FDI and Industrial Productivity in China: Evidence from Panel Data in 2001-06”. Review of Development Economics, 14 (3): 656-665.
www.world­bank­.org­ ­(2018). World Development Indicators. Available: https://     databank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD, (accessed 30 January 2018).