بررسی رابطه دوسویه دستمزد و بهره‌وری در صنایع کارخانه ای ایران

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در پژوهش حاضر سعی گردیده رابطه­ی میان دو متغیر دستمزد و بهره‌وری با به‌کارگیری داده­های تابلویی بنگاه­های 50 نفر و بیشتر در صنایع کارخانه‌ای ایران طی سال‌های 1373 الی 1386 و با استفاده از آزمون­های تودرتوی هورلین- وِنِت مورد سنجش قرار گیرد. آزمون مذکور به عنوان آزمون بسط یافته علیت گرنجر برای داده‌های تابلویی همگن با ضرایب ثابت قابل کاربرد بوده و با توجه به محدودیت‌های موجود در آمارها، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج به‌دست آمده نشانگر تأیید عدم علیت همگن از بهره‌وری به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره‌وری در اغلب صنایع ایران بوده است. به عبارت دیگر، در صنایع ایران تغییرات متغیر بهره‌وری اثر معناداری بر دستمزد نداشته (رد نظریات کلاسیک) در حالی‌که تغییرات دستمزد بر بهره‌وری معنادار بوده (تأیید نظریات دستمزد کارایی) هرچند اثرات مذکور از صنعتی به صنعت دیگر متغیر می‌باشد. در این میان در دو صنعت فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر نه‌تنها علیت بهره‌وری بر دستمزد همانند سایر صنایع رد گردیده بلکه علیت بهره‌وری بر دستمزد نیز در این صنایع مورد تأیید واقع نشده و از‌ این‌رو هیچ علیت معناداری در این صنایع میان متغیرهای فوق‌الذکر مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Causal relationship between wage and productivity in manufacturing industries of Iran

نویسندگان [English]

  • ali mohammadi khah 1
  • timour mohammadi 2
  • hasan taee 2
چکیده [English]

In this paper, we examine the relationship between wage and productivity using  panel data analysis for Iranian manufacturing industries with 50 employees or more (between 1373 and 1386) and implementing nested Hurlin-Venet tests. The mentioned test as an extended Granger causality test is used for panel data with fixed effect according to the restrictions of available statistics.
The results show that homogeneous non-causality from productivity to wage in most industries is accepted and rejected from wage to productivity. In other words, while wage changes affect significantly productivity (confirmation of wage efficiency theories) productivity changes do not have any significant impact on wage (rejection of classic theories) although the impacts are changed from one industry to another. Two industries, Basic metals and vehicles are exempted in which both of causalities are rejected and therefore there is not any significant causality between variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wage efficiency
  • Granger Causality
  • Panel Data
  • Hurlin-Venet nested Causality tetst