ارزیابی اثر ناشی از سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی بخش صنعت، بر اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

در دنیای امروزی نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها امری انکارناپذیر است. اثرات مستقیم حضور سرمایه­گذاری خارجی شامل افزایش حجم سرمایه، تولید، اشتغال،رفاه می­باشد. سرمایه­گذاری­های خارجی همچنین دارای اثرات غیر مستقیمی تحت عنوان سرریز بوده که از طریق ارتقای بهره­وری بنگاه­های اقتصادی کشور میزبان عمل می­کنند. در تحقیق حاضر با استفاده از یک مدل تعادل عمومی به ارزیابی اثرات مستقیم و اثرات حاصل از سرریز  ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به یکی از بخش­ها و انتشار اثرات آن به سایر بخش­ها بررسی می­گردد. برای روشن اثرات ورود سرمایه خارجی به اقتصاد، در یک سناریو فرضی حجم سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در بخش صنعت دو برابر نموده، سپس تاًثیر ورود سرمایه­های خارجی جدید به بخش صنعت را در سایر بخش­ها و روی متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، درآمد، صادرات و تراز تجاری بررسی خواهیم نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Spillovers from Foreign Direct Investment in industrial sector to the Iranian economy as a whole by applying a CGE Model

نویسندگان [English]

  • hosein marzban 1
  • mahdi nejati 2
چکیده [English]

 
In today’s world economy, the role of foreign direct investment (FDI) in enhancing economic growth and development is undeniable. The direct effects of foreign investments consist of: increase in capital stock, production, employment and welfare of the society.  Foreign investments generate also indirect effects in the form of spillovers which stimulate the productivity of recipient countries’ firms.  In this paper we are evaluating both direct and indirect effects of FDI entrance in one sector and its ensuing effects on other sectors of the economy.  To observe these effects we have initiated a hypothetical scenario where the volume of foreign investment has doubled instantly in the industrial sector of Iran. Then through our Computable general equilibrium (CGE) model we have estimated the outcome of this boost in investment, on macro level variables such as GDP, Export and trade balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Economy
  • CGE model
  • Foreign Direct Investments
  • Total Productivity