اهمیت شتاب دهنده‌های مالی در یک الگوی کینزی جدید در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

شواهد تجربی مربوط به بحران مالی در سال 2008 و پیامدهای آن نشان داد که بخش مالی نقش مهمی در انتقال شوک‌ها به بخش حقیقی اقتصاد ایفا کرده است. در اقتصاد ایران نیز بانکداری یکی از بخش‌های مهم مالی است که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل میان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بر کل عملکرد اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و از آن تأثیر می‌پذیرد. بررسی نقش بانک‌ها به‌عنوان شتاب‌دهنده‌های مالی در طول ادوار تجاری ایران می‌تواند به درک بهتر نحوه اثرگذاری شوک‌های وارد بر اقتصاد کمک کند.
    در این مقاله با استفاده از یک الگوی استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی با قیمت‌های چسبنده، پارامترهای ساختاری الگو و برخی از متغیرها کالیبره شده و آثار شوک‌های مختلف بر برخی از متغیرهای کـلان اقتصادی در دو حالت زیر مورد تجزیه‌وتحلـیل قرار گرفته است. اول، الگویـی که شامل شتاب‌‌دهنده‌های مالی می­شود. دوم، الگویی که بدون شتاب‌دهنده‌های مالی است. سپس توانایی هر الگو در شرح مشخصه‌های کلیدی داده‌ها و اثرات تکانه­های وارده بر متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران ارزیابی شده است. تمامی داده‌های مورداستفاده در این مقاله به قیمت­های ثابت سال 90 و به‌طور سالانه برای دوره زمانی 1345-1395 می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوها حاکی از آن است که اثر تکانه تقاضای پول بر متغیر سرمایه­گذاری و همچنین اثر تکانه سیاست پولی بر متغیرهای مصرف، سرمایه­گذاری و تولید در مدل با لحاظ شتاب‌دهنده مالی شدیدتر از مدل بدون شتاب‌دهنده مالی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Significance of financial accelerators in a New Keynesian model in Iranian economy

نویسندگان [English]

  • parisa rafee shamsabadi 1
  • Gholamali Haji 2
  • Seyyed Fakhreddin Fakhrehoseyni 3
  • Mostafa Sargolzayi 4
1 Ph.D. student of economics, Arak unit, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Assistant Professor of Economics, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
4 Assistant Professor, Department of Finance and Banking, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Experimental evidence related to 2008 financial crisis and its consequences indicated the importance  role of the financial sector to transfer the shocks to the real sector of the economy. In the Iranian economy also, banking is one of the major financial sectors that affects and is influences by the overall performance of the national economy through resource mobilization, recruitment of  liquidity, provision of payment tools, granting facilities, and creating interaction between investment and savings.
The analysis of the banks’ roles as financial accelerators over Iranian commercial eras may provide a better understanding of effectiveness of shocks on the economy.  In this paper using a New Keynesian standard dynamic stochastic general equilibrium model regarding price-stickiness, and structural parameters of the model and some of the variables are calibrated and the impacts of different shocks on some macroeconomic factors are analyzed in the following two ways.
The first mode is a model that includes financial accelerators. The second is a model without a financial accelerator. Then the ability of each model in describing each key feature of data and the effects of momentums on key variables in Iranian economy are analyzed. All  the data used in this paper refer to  constant prices in 2011  and 1966-2016 period annually. Results of the estimates for the models indicate that the effect of money demand momentum on the investment variable, and also the effect of monetary policy momentum on consumption, investment and production variables in the model, taking into consideration the financial accelerators, are tenser than that of the model without financial accelerator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Accelerator Effect
  • Credit Crunch
  • Asymmetrical Information
  • External Finance Cost
امینی، علیرضا و نشاط حاجی، محمد (1384). «برآورد سری زمانی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران طی دوره 1338-1381»، مجله برنامه و بودجه، 90، 53-86.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب‌های ملی ایران و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سال‌های مختلف.
بهرامی، جاوید و شاه‌حسینی، سمیه (1395). «نوسانات اقتصاد کلان و سازوکار انتقال پولی در ایران (رویکرد مدل DSGE)»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 60، 48-1
بهرامی، جاوید و قریشی، نیره سادات (1391). «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی ‌پویای تصادفی»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 13، 22-1
تقوی، مهدید (1383). نظریه ادوار تجاری، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات.
زنگنه، محمد (1388). ادوار تجاری در قالب یک مدل DSGE کینزی جدید با وجود نقصان در بازارهای مالی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.
شاهمرادی، اصغر (1387). بررسی اثرات تغییر قیمت‌های انرژی بر روی سطح قیمت، تولید و رفاه در اقتصاد ایران، وزارت اقتصاد و دارایی.   
عبادی، جعفر (1392). اقتصاد اطلاعات، انتشارات دانشگاه تهران.
کاوند، حسین (1388). تبیین آثار درآمدهای نفتی و سیاست­های پولی در قالب یک الگوی ادوار تجاری واقعی برای اقتصاد ایران، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد.
کشاورز، هادی (1397).«سیاست پولی در یک مدل شتاب دهنده مالی با وجود چسبندگی قیمت و دستمزد»، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(25)، 227-247.
Blanchard, O. J., C. M. Kahn (1980). ‘‘The Solution of Linear Difference Models Under Rational Expectations’’, Econometrica, 48(5), 1305-1311.
Blanchard, O. J., Kahn, C.,(1980). “The solution of linear difference models under rational expectations”. Econometrica, 48, 1305-1311.
BRUNO CORIC, (2011). The financial accelerator effect: concept and challenge, Phd University of Split, Faculty of Economic, Split.
Calvo, G. A. (1983). “Staggered price setting in a utility-maximizing framework”, Journal of Monetary Economics, 12, 383–398.
Christiano, L., Eichembaum, M., Evans, C. (2005). “Nominal rigidities and the dynamic effects to a shock of monetary policy”, Journal of Political Economy, 113, 1-45.
Dib, A. (2001). “An Estimated Canadian DSGE Model with Nominal and Real Rigidities”, Canadian Journal of Economics 36, 949-972.
Givens,G. (2001). Implications of Optimal Monetary Policy on the Estimation of a StickyPrice and Wage Model, Department of Economics, University of North Carolina.
Ian Christensen, Ali Dib. (2006). “The financial accelerator in an estimated New Keynesian model”, Science Direct, 11, 155-178
Ireland, P. (2004). “Money's role in the monetary business cycle”, J of Money, Credit, and Banking, V(36), No(6), 969-983. http://fmwww.bc.edu/EC-P/WP458.
Kydland, F.E., Prescott, E.C., (1996) “The computational experiment: an econometric tool”, Journal of Economic Perspectives, 10, 69-85.
Rotemberg, J., Woodford, M. (1996), “Imperfect Competition and the Effects of  Energy Price Increases”, Journal of Money, Credit, and Banking, 28 (part 1), 549-
Walsh, C. E. (2003). Monetary Theory and Policy, The MIT Press. Second Edition, Londen.