تحلیل قدرت اعتباردهی سیستم بانکی ایران به هنگام وجود اصطکاک‌های مالی در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی‌های اقتصادی فراهم می‌سازد. یکی از مشکلاتی که به‌خصوص در سال‌های اخیر گریبان‌گیر سیستم بانکی ایران بوده‌است، اصطکاک‌های مالی است که نمود آن در شاخص‌هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی‌های ثابت به کل دارایی‌ها و انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک‌های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده‌‌است. درعین‌حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک‌های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک‌های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتایج شبیه‌سازی پویای الگو نشان می‌دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک‌های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به‌طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می‌یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک‌های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به‌طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به‌علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک‌های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به‌طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک‌های مالی کاهش نیابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analyzing of The Power of Providing Credit by The Iranian Banking System In the Event of Financial Frictions in The Framework of Macro Structural Econometric Model

نویسندگان [English]

  • rana abbasgholi nezhad asbaghi 1
  • mohamad noferesti 2
1 faculty of economic and political sciences of shahid beheshti university of tehran
2 associate professor of shahid beheshti university
چکیده [English]

Given the bank centered nature of the financing market in the Iranian economy, the performance of the banking system is very influential in the level of production and cost of goods, and the fluctuation in access to bank credits and increase in the cost of access to it provide a good basis for disruptions economic. One of the problems facing the banking system, especially in recent year, is financial friction, which is evident in indicators such as the ratio of non performing loans, the ratio of fixed assets to total assets and government debt accumulation. In this paper, by the aid build of a structural macroeconometric model in the period of 1967-2015, Has been investigated the effect of the financial frictions on the power of providing credit by the banking system. At the same time, the comparison of the effect of reducing financial frictions with the effect of the expansionary monetary policy on the power of providing credit by the banking system and finally, the comparison of the effectiveness of expansionary monetary policy on the reduction of financial friction with the effectiveness of expansionary monetary policy has been investigated. The dynamic simulation results of the model show that the power of providing credit by the banking system increases by an average of 16 percent, due to the reduction of financial frictions annually by one standard deviation. Also, the effect of reducing financial frictions, in comparison with the effect of expansionary monetary policy on the Power of Providing Credit by The Banking Systemis on average 10 percent higher. In addition, the effectiveness of the expansionary monetary policy on the power of providing credit by the banking System in the event of a reduction in financial frictions as much as one standard deviation is on average 17 percent higher than when fiscal frictions are not reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Power of Providing Credit by The Banking System
  • Expansionary Monetary Policy
  • Financial Frictions
  • Macro Structural Econometric Model
احمدیان، اعظم و امیری، حسین (1391). «اثر سیاست پولی بر قدرت تأمین مالی بخش تولید توسط بانک‌ها»، پژوهشکده پولی و بانکی، سال ششم، شماره 15، ۵۰-۲۷.
اختیاری، مصطفی (1391). «معرفی یک روش ویکور توسعه یافته برای رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها»، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 9(25)، 179-161.
اسکندری، محبوبه؛ پدرام، مهدی و بوستانی، رضا (1397). «ارزیابی اصطکاک‌های مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 5(1)، 52-25.
قلی­بگلو، محمدرضا (1390). «بررسی اثربخشی سیاست پولی نسبت ذخیره قانونی و ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای آن در شبکه بانکی کشور»، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، 19(۵۹)، ۵۹-۹۴.
شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا (1395). «سازوکار انتقال سیاست پولی بر وام‌دهی بانک‌ها از طریق اقلام زیر خط ترازنامه»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 78، 170-145.
شاهچرا، مهشید و میرهاشمی نائینی، سیمین (1390). «تحلیل اثرات شوک سیاست پولی بر تسهیلات شبکه بانکی ایران (1388-1380)»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی توسعه اقتصادی، 1(4)، 91-118.
شیرین بخش، شمس‌له و جباری، الناز (1389). «بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و دارایی‌های بانک‌ها بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها (روش برآورد GMM)»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 3(1)، 32-19.
فرزین‌وش، اسداله؛ احسانی، محمدعلی و کشاورز، هادی (1393). «تکانه‌های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک‌های مالی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 19(59)، 37-1.
کشاورز، هادی (1395). «سیاست پولی در یک مدل شتاب‌دهنده مالی با وجود چسبندگی قیمت و دستمزد»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال هفتم، شماره 25، 247-227.
محرابی، لیلا (1393). «ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آنها با سایر کشورها: با مروری بر تجارب سایر کشورهای اسلامی»، پژوهشکده پولی و بانکی، کد 93005، 17-1.
مرادی، مهدی؛ خدادادکاشی، فرهاد؛ بیابانی، جهانگیر و غفاری، هادی (1396). «تأثیر قدرت بازاری نظام بانکی در اثرگذاری سیاست پولی از طریق کانال وام‌دهی بانک در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، سال دهم، شماره 33، 456-429.
نادعلی، محمد (1395). «سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران»، فصلنامه روند، سال بیست و سوم، شماره 76، 172-145.
نیلی، فرهاد و محمودزاده، امینه (1393). «شکست بازار اعتبارات»، پژوهشکده پولی و بانکی، کد 93020، 17-1.
نیلی، فرهاد و محمودزاده، امینه (1393). «تنگناهای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کلان»، پژوهشکده پولی و بانکی، کد 93030، 19-1.
نیلی، فرهاد و محمودزاده، امینه (1393). «مطالبات غیرجاری یا دارایی‌های مسموم بانک‌ها»، پژوهشکده پولی و بانکی، کد 93025، 16-1.
Anguyo, F.L., Gupta, R., Kotze, K. (2017). Monetary Policy and Financial Frictions in a Small Open Economy Model for Uganda, School of Economics Macroeconomic Discussion Paper Series 01-2017, School of Economics, University of Cape Town.
Arellano, C., Bai, Y., Kehoe, P. (2016). Financial Frictions and Fluctuations in Volatility, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report.
Bernanke, B., Blinder, A. (1992). “The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission”, American Economic Review, 82, 901-921.
Bernanke, B. S., Gertler, M., Gilchrist, S. (1999). “The financial accelerator in a quantitative business cycle framework”, In Handbook of Macroeconomics, ed. J.B. Taylor and M. Woodford, vol. 1 of Handbook of Macroeconomics (Elsevier) chapter 21, 1341-1393.
Bernanke, B. S., Gertler, M. (1989). “Agency costs, net worth, and business uctuations”, The American Economic Review, 79(1), 14-31.
Christiano, L., Motto, R. and Rostango, M. (2010). Financial Factors in economic Fluctuation, Working Paper Series of European Central Bank, 1192.
Cohn, B. H., Scatigna, M. (2014). Banks and Capital Requirements: Channels of Adjustment, Working Paper, 443.
Cucinelli, D. (2015). “The impact of non-performing loans on bank lending behaviour: Evidence from Italian Banking Sector”, Eurasian Journal of Business and Economics, 8(16), 59-71.
Gilchrist, S. G., Zakrajsek, E. (2012). Credit Supply Shocks and Economic Activity in a Financial Accelerator Model in Rethinking the Financial Crisis Conference, Edited by Alan Blinder, Andrew Loand Robert Solow, Russell Sage Foundation.
Iacoviello, M. (2005). “House prices, borrowing constraints, and monetary policy in the business cycle”, American Economic Review, 3(95), 739-764.
Junxun, D. (2012). “The Bank Capital Regulation and Monetary Policy”, Canadian Social Science, 8(4), 38-46.
Kiyotaki, N., Moore, J. (1997). “Credit cycles”, Journal of Political Economy, 2(105), 211-248.
Matousek, R., Sarantis, N. (2009). “The Bank Lending Channel and Monetary Transmission in Central and Eastern European Countries”, Journal of Comparative Economics, 37, 321-334.
Modigliani, M., Miller, M. H. (1959). “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment”, The American Economic Review, 49(4), 655-669.
Pirozhkova, E. (2013). Financial Frictions and Robust Monetary Policy in the Models of New Keynesian Framework. Bcam Working Paper of Birkbeck Centre for Applied Macroeconomics, 1701.
Thakor, A. V. (1996). “Capital Requirements, Monetary Policy, and Aggregate Bank Lending: Theory and Empirical Evidence”, The Journal of Finance, 51(1), 279-324.
Vlcek, M. J., Roger, M. S. (2012). Macrofinancial Modeling at Central Banks: Recent Development and Future Directions, TMF Working Paper. 12/21.