اثر آستانه‌ای انباره سرمایه بر بهره‌وری سرمایه دولتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون انتقال ملایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه خاتم

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه خاتم

چکیده

بهبود بهره­وری سرمایه به‌عنوان یکی از کارآمدترین روش­های افزایش نرخ رشد اقتصادی است و یکی از عوامل مؤثر بر بهره­وری سرمایه، میزان به‌کارگیری سرمایه است. در این پژوهش با استفاده از داده­های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1395-1357 و به‌کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) به بررسی تأثیر انباره سرمایه دولت بر بهره­وری سرمایه در ایران پرداخته شد. آزمون­های اولیه ضمن تأیید رابطه غیرخطی میان انباره سرمایه دولتی و تولید و پذیرش انباره سرمایه دولتی به‌عنوان متغیر انتقال، در رژیم اول زمانی که انباره سرمایه دولت کمتر از میزان آستانه است، تاثیر این متغیر بر تولید منفی و در رژیم دوم که مقدار انباره سرمایه دولت بیشتر از میزان آستانه است، انباره سرمایه دولتی تاثیر منفی تر و معنادار بر تولید دارد. این نتایج بدان معناست که انباره سرمایه دولتی در ایران در دوره ی مورد بررسی ضریب اثرگذاری انباره سرمایه دولتی بر تولید (به عنوان شاخص بهره­وری سرمایه دولتی)، اثر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threshold Effects of Capital Stock in the Public Capital Productivity In the economy of the Iran Using a smooth transition regression model

نویسندگان [English]

  • MAHDIYEG BAAYAT 1
  • sholeh bagheripormeh 2
1 theoretical economics, economics, khatam, tehran, iran
2 professor assistant at khatam university
چکیده [English]

Improving capital efficiency is one of the most effective methods for increasing the rate of economic growth and one of the factors affecting capital productivity is the rate of capital utilization. In this study, using the annual data of Iran's economy during the period of 1979-1959, and using the nonlinear model of soft transfer regression (STR), we investigated the effect of government capital stock on capital productivity in Iran. Initial tests confirming the nonlinear relation between the stock of government capital and the production and acceptance of the state capital stock as the transfer variable, in the first regime, when the stock of government capital is less than the threshold, the effect of this variable on negative production, and in the second regime, the amount of storage The capital of the state is more than the threshold; the accumulation of state capital has a more negative and significant effect on production. These results mean that the accumulation of government capital in Iran during the reviewed period has had a negative effect on the effectiveness of the stock of government capital on production (as an indicator of the productivity of government capital).

کلیدواژه‌ها [English]

  • public capital stock
  • government capital productivity
  • Economic growth
  • smooth transition regression model (STR)
اسماعیلی، عادله و مهرابی بشرآبادی، حسین (1389). «تأثیر اندازه دولت بر بهره­وری نیروی کار و سرمایه در بخش­های کشاورزی و صنعت در ایران»، پژوهش­های نوین اقتصاد کشاورزی، 2(1)، 38-35.
بازمحمدی، حسین و چشمی، اکبر (1385). «اندازه دولت در ایران»، نشریه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29، 32-1.
پناهی، حسین و رفاعی، رامیار (1391). «تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر مدل آرمی»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6(2)، 138-123.
پیرایی، خسرو و نوروزی، هایده (1391). «آزمون رابطه به شکل منحنی آرمی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: روش رگرسیون آستانه»، فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی، 12(2)، 22-1.
حجازی، مینا و یزدانی، سعید (1384). نقش سرمایه‌گذاری دولتی و رشد بهره‌وری در بخش زراعت، پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.
خداپرست مشهدی، مهدی؛ فلاحی، محمدعلی؛ سلیمی­فر، مصطفی و حق­نژاد، امین (1391). «بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینزی برای اقتصاد ایران: یک تجزیه و تحلیل سری زمانی»، فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی، 12(1)، 112-87.
دادگر، یدالله و نظری، روح­الله (1387). «اندازه بهینه دولت در کشورهای منتخب اسلامی»، دو فصلنامه­ی پژوهشی علوم اقتصادی، 5(9)، 158-115.
دادگر، یدالله و نظری، روح­الله (1391). «آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)»، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، دوره 2، شماره 6، 172-149.
شاه­آبادی، ابوالفضل (1384). «منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران»، دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، 2(4)، 82-58.
صیادزاده، علی (1383). بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی: برآورد منحنی آرمی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد مدیریت دانشگاه مازندران.
کمیجانی، اکبر، محمودزاده، محمود (1387). «نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رشد اقتصادی ایران (رهیافت حسابداری رشد)»، پژوهشنامه­ی اقتصادی. دوره 8، شماره 2، 107-75.
عاشورزاده، اعظم (1392). «بررسی آثار موجودی سرمایه و بهره­وری نیروی­کار بر رشد اقتصادی»، اولین همایش الکترونی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران، 1-6.
Bergh, A. and Henrekson, H. (2011). “Government Size and Growth: A Survey and Interpretation of the Evidence”, 14 April 2011. IFN Working Paper No, 858, 1-24.
Colletaz, G. and Hurlin, CH. (2006). “Threshold Effects of the Public Capital Productivity: An International Panel Smooth Transition Approach”, Jan 2006.
Dar, A. and Amirkhalkhali, S. (2002). “Government size, factor accumulation, and economic growth:evidence from OECD countries”, Journal of Policy Modeling, 24(7-8): 679-692.
Isaksson, A. (2009). Public Capital, Infrastructure and Industrial Development, Research and Statistics Branch Programme Coordination and Field Operations Division UNIDO.
Kratzig, M. (2005). “STR Analysis in JmulTi”, March 29, 2005.
Magazzino, C., Giolli, L., Mele , M. (2015). “Wagner’s Law and Peacock and Wiseman’s Displacement Effect in European Union Countries: A Panel Data Study”, International Journal of Economics and Financial, 5(3), 812-819.
Rossi, L. (2012). “Endogenous Growth Models”. https://docplayer.net/22061001-Endogenous-growth-models.html.